2017 852

Verdiskapingsanalyse for de aktive eierskapsfondene i Norge 2017

Verdiskapningsanalysen er utført av Menon Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA). I undersøkelsen belyses de aktive eierfondenes betydning for norsk næringsliv med hensyn på sysselsetting og verdiskaping, og viser hvordan dette fordeler seg utover ulike faser og næringer over tid. Analysen ser også nærmere på hvor mye kapital som er tilgjengelig for investeringer fremover:

  • Dagens porteføljebedrifter hadde en samlet verdiskaping på 37,2 milliarder kroner i siste tilgjengelige regnskapsår. Dette utgjør 1,6 prosent av fastlands-BNP.
  • Bedriftene med aktive eierfond på eiersiden sysselsetter anslagsvis 68 900 personer.
  • IKT, petroleum og detaljhandel dominerer de aktive eierfondenes investeringer i Norge. Målt i verdiskaping har Petroleum utgjort den største næringen blant porteføljebedriftene, men har nå blitt passert av IKT som har doblet verdiskapingen siden 2009.
  • Utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden viser at veksten til porteføljeselskap er betydelig etter at det aktive eierfondet har investert. Dette gjelder særlig de tidligste fasene, hvor veksttakten endres i etterkant av investeringen fra det aktive eierfondet. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

Norske og utenlandske aktive eiere har 23,2 milliarder kroner i tilgjengelig kapital for nye investeringer. Oppkjøpsfondene sitter på 18,6 milliarder av disse og venture-fondene på 4,6 milliarder.

Kontaktperson i Menon er Gjermund Grimsby, og rapporten finner du her.