skip to Main Content

Verdikjedeanalyse av havbruk til havs

På oppdrag for Biomarint Forum har Menon utført en verdikjedeanalyse av havbruk til havs.

I rapporten drøfter vi potensialet for fremtidig sysselsetting og verdiskaping i Norge gjennom utvikling av bærekraftig havbruk til havs. Vi peker på at potensialet er stort, men at det i høy grad hviler på et godt utformet fremtidig reguleringsregime som reduserer usikkerhet og gjør det mulig for involverte næringer å koordinere seg for store utviklingsløft.

Menon har fått bistand fra Sintef i arbeidet med kartlegging og beskrivelser av utfordringer knyttet til HMS, som er drøftet i et eget kapittel i rapporten.

Rapporten kan leses her.

Kontaktperson er Oddbjørn Grønvik.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo