Forsidebilde 2

To nye rapporter: Å begrunne distriktsrettet næringspolitikk med samfunnsøkonomisk teori

Hovedrapporten drøfter den faglige begrunnelsen for næringsrettede virkemidler rettet mot distriktene, slik de er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettmidler (programkategori 13.50).
En slik analyse må drøfte om virkemidlene bidrar til å realisere overordnede regional- og distriktspolitiske målsettinger om å opprettholde bosettingsmønster, utnytte landets ressurser, sikre likeverdige levevilkår og gi folk et reelt valg om hvor de vil bo. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv må disse målsettingene ses i lys av en avveining mellom effektivitet og regional fordeling. Et viktig spørsmål er med andre ord om virkemidlene er innrettet slik at man oppnår målene med minst mulig effektivitetstap. Rapporten inneholder både teoretiske drøftinger og en grundig gjennomgang av hva virkemidlene rettes mot. Rapporten introduserer også en modell hvor bedriftenes ressurstilgang settes i sammenheng med markedssvikt og geografisk immobilitet.

I rapport B presenterer vi 5 forslag til fremtidige studier som det særlig vil være behov for dersom man skal oppnå en effektiv utforming av den distriktsrettede næringspolitikken i Norge.

Last ned hovedrapporten her.

Last ned rapport B her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo