2020 58 2

Tidligfase-vurdering av ikke-prissatte virkninger for 15 veistrekninger

På oppdrag for Nye Veier har Menon Economics gjennomført en overordnet vurdering av ikke-prissatte virkninger for til sammen 15 strekninger. Vurderingene inngår som en del av de samfunnsøkonomiske analysene som Nye Veier utarbeidet i forbindelse med prioritering i NTP 2022-2033, og svar på Samferdselsdepartementets Oppdrag 9.

I prosjektet benytter vi Menons modell for tidligfase ikke-prissatte virkninger av veitiltak til å analysere de ikke-prissatte virkningene. Modellen innhenter informasjon fra relevante eksisterende databaser med geografisk informasjon om områdene strekningene befinner seg i, og bruker denne informasjonen til å vurdere tiltakenes påvirkning og antall berørte aktører. Dette sammenstiller vi med kartlagte verdsettingsstudier for å vurdere de ikke-prissatte virkningene av de foreslåtte veitiltakene.

Modellen er utviklet i Python. Vi vurderer samfunnsøkonomiske virkninger som er klassifisert under til sammen fem ulike fagtema, konsistent med V712. Det er friluftsliv/by- og bygdeliv, landskapsbilde, kulturminner og kulturlandskap, naturmangfold og naturressurser. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med Nye Veier, og benyttet metodikk fra Menons metodeutviklingsprosjekt på ikke-prissatte virkninger for Concept-programmet ved NTNU. Vurderingene er forankret i Finansdepartementets rundskriv R109/14 og DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser fra 2018.

Menons rapport kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo