2020 Nina 1729

Tidlig varsling av fremmede arter er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det er beregnet at invaderende arter fører til mange hundre milliarder kroner i samfunnskostnader på verdensbasis hvert år. Kostnadene kan deles inn i tre hovedkategorier: Miljøkostnader fra fremmede arters effekt på økosystemer og tjenestene de leverer, som for eksempel skog-, jord- og hagebruk. Helsekostnader, hvor tromsøpalmen er et kjent eksempel. Den har en giftig saft som kan gi brannskader. Tredje kategori er skader på bygninger og annen infrastruktur der de fremmede artene etablerer seg.

I dette prosjektet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, beregnet samfunnsøkonomisk nytte og kostnad ved et system for «tidlig oppdagelse og rask respons». For å oppnå dette i kampen mot fremmede arter, trengs et tilpasset overvåkingssystem, en risikovurdering og et varslingssystem med en protokoll for passende respons. Dette systemet er utviklet i prosjektet av Norsk institutt for naturforskning, NINA. Å sette inn tiltak tidlig gjør det mer sannsynlig at de faktisk vil ha effekt, og de økonomiske kostnadene for samfunnet vil være lavere jo tidligere vi kan sette inn tiltakene.

Rapporten  estimerer at det billigste alternativet for tidlig varsling vil koste samfunnet om lag 18 millioner kroner i nåverdi (det vil si samlede kostnader i 40 år regnet om til dagens verdi), mens det dyreste vil koste ca. 72 millioner kroner. Dette tilsvarer at hver husstand i Norge må ut med 1,50 kroner per år i perioden for å kunne drifte det dyreste overvåkingsalternativet.

Det er vanskelig å fastslå at ett ambisjonsnivå for overvåking er klart mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn et annet. Det  skyldes usikkerheten i forekomst av antall arter på de lokalitetene som overvåkes, sannsynligheten for å oppdage en ny, fremmed art gitt at den er til stede og sannsynligheten for at det faktisk settes inn bekjempelsestiltak.

Prosjektet er gjennomført av NINA og MERE, på oppdrag for Miljødirektoratet

Rapporten kan leses her: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2650766

Link til NINAs nyhetssak finnes her. https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4996/Kartlegging-av-fremmede-arter-kan-spare-samfunnet-for-millioner

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo