skip to Main Content

Studie om kontraktstrategi og markedskonkurranse

På oppdrag for Concept har Menon Economics gjennomført en studie av hvordan offentlige byggherrer vurderer markedet og konkurransesituasjonen i forbindelse med utformingen av kontraktstrategien til investeringer som er omfattet av statens prosjektmodell.

Disse prosjektene er av betydelig størrelse slik at en god strategi som legger til rette for best muligkonkurranse om kontraktene er avgjørende for å sikre effektiv bruk av fellesskapets midler. Gjennom konkurranse kan man ikke bare oppnå en lavere kostnad for staten, men også økt kvalitet og innovative løsninger. Måten man sikrer velfungerende konkurranse på, er først og fremst gjennom anskaffelses- eller kontraktstrategien. Det omfatter valgene som byggherren tar om, for eksempel, omfang og økonomisk størrelse på kontraktene, kravspesifikasjon, og tidspunkt for utlysning

Vår studie viser derimot at byggherrene i liten grad gjennomfører systematiske markedskartlegginger uavhengig av enkeltprosjekter, at personbasert informasjonsoverføring er hovedmetodikken som benyttes for erfaringsutveksling om ulike kontraktstyper internt i organisasjonen, og at det er vanskelig å samle inn strukturerte kontraktsdata på sammenlignbart format på tvers av byggherrene. Dette vanskeliggjør analytiske tilnærminger til utforming av kontraktstrategiene.

Vi anbefaler derfor at byggherrene etablerer rutiner internt for en mer systematisk innsamling av data og markedsinformasjon som gir et bedre grunnlag for markedsanalyser, at de etablerer bedre systemer for å gjøre løpende evalueringer av prosjektgjennomføringen og at man styrker koordineringen i de tilfellene der store offentlige kontrakter legges ut samtidig og svekker konkurransen om hver av dem.

Her kan du laste ned rapporten.

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo