skip to Main Content

Stor verdi fra medisinske innovasjoner for pasienter, helsetjeneste og samfunn

På oppdrag fra Roche har Menon sett på den samfunnsøkonomiske verdien av medisinske innovasjoner som i dag ikke blir lagt til grunn i vurdering av nye metoder. Ved hjelp av syv eksempler, både innenfor medisinsk teknologi (diagnostikk) og legemidler (behandling), viser rapporten hvordan nye løsninger kan redde liv, øke kvalitet og effektivitet i helsetjenesten og bidra til andre besparelser i samfunnet.

Medisinske innovasjoner har gitt noen av de største fremskrittene for vårt samfunn de siste tiårene. Pandemien har minnet oss på at det er få andre områder i samfunnet hvor teknologiske gjennombrudd har en så fundamental betydning for våre liv. Rapporten peker på viktigheten av å vurdere den fulle nytten av nye løsninger, sett opp mot kostnaden ved å innføre løsningen. Det kan ofte være krevende med dagens metodevurderingssystem.

Rapportens funn og anbefalinger kan oppsummeres i to hovedpunkter:

  1. Dagens metodevurderingssystem må moderniseres i takt med den medisinske utviklingen.
    • Vurderingsprosessene må bli mer effektive, pasienter går i dag glipp av mye nytte mens vurderingen pågår.
    • Metodevurderingen må bli mer helhetlig og teknologinøytral, med fokus på verdi for samfunn og pasient heller enn hvilken teknologi og hvilken del av helsetjenesten.
  2. Innføring av nye medisinske innovasjoner kan gjøres på en måte som reduserer usikkerheten for den offentlige innkjøper.
    • Midlertidig innføring.
    • Verdibaserte løsninger, der resultatene som er viktige for pasienten, avgjør verdien, og kostnaden.

Rapporten skal presenteres av Menon i et digitalt frokostmøte arrangert av LMI, Melanor og Roche den 4.juni kl. 08.30-10.00. Frokostmøtet er en kunnskapsdeling og diskusjon med fagfolk, brukere og helsepolitikere om hvordan vi kan tilrettelegge for å utnytte den helhetlige verdien av medisinsk innovasjon – hvordan vi kan organisere oss bedre for å oppnå dette og hvilke politiske grep som er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Påmelding til frokostmøte her.

Menon-rapport 39/2021 Verdien av medisinske innovasjoner – for pasienten, helsetjenesten og samfunnet kan leses her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo