skip to Main Content

Stabile konkurranseforhold i Norge

På oppdrag for Konkurransetilsynet har Menon estimert utviklingen i næringskonsentrasjon i norske næringer i perioden 1992 til 2018, der næringskonsentrasjon fungerer som en proxy på markedskonsentrasjon. Formålet med studien er todelt: For det første ønsker vi å se hvordan utviklingen er i Norge sammenlignet med studier av USA og Europa, og for det andre ønsker vi å benytte unike, norske registerdata til å gjøre mer dyptgående analyser.

Nyere studier fra USA viser en sterk vekst i markedskonsentrasjon de siste tiårene. En økning i markedskonsentrasjon fungerer som en indikator på økt markedsmakt og lavere konkurranse. Dette kan på sin side føre til samfunnsøkonomiske kostnader i form av lavere produksjon og høyere priser for oss konsumenter. Samtidig som markedskonsentrasjonen har økt, har man også sett en betydelig økning i lønnsomheten blant amerikanske selskaper. Enkelte påstår at dette fungerer som et bevis på dårlig konkurranse, mens andre forklarer utviklingen som et resultat av hard konkurranse som presser ut de minst effektive selskapene. Lignende studier fra Europa viser mer sprikende resultater, der de fleste studiene viser en synkende eller flat utvikling i markedskonsentrasjon.

Menons analyse av utviklingen i norsk næringsliv viser et fall i næringskonsentrasjon over de siste 25 årene. Gjennomsnittlig næringskonsentrasjon faller betydelig frem til 2005, for deretter å flate ut. Disse resultatene er konsistente med utviklingen som Guttierez og Phillipon (2018) viser for Europa. Den overordnede utviklingen er relativt stabil uavhengig av konsentrasjonsmål, næringsinndeling, samt korreksjon for krysseierskap innad i næringer. I samme perioder har utviklingen i lønnsomhet i norsk næringsliv vært relativt flat og stabil når vi ser på driftsmargin, EBIDTA-margin og totalkapitalavkastning (ROA). Ser man på prispåslag (markup) finner man derimot en økning på omtrent 10 prosentpoeng de siste 18 årene.  Samlet sett finner vi ingen «amerikanske» tilstander i norske næringer, der utviklingen i både konsentrasjon og lønnsomhet har flere fellestrekk med Europa enn med USA.

Har du spørsmål om studien kan du ta kontakt med Gjermund Grimsby eller Lars Stemland Eide

Hele rapporten kan lastes ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo