skip to Main Content

Sirkulærøkonomisk massehåndtering – betydning for klimagassutslipp og samfunnsøkonomi

På oppdrag for Envir AS har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) synliggjort fordeler og ulemper med Envirs metode med varmebehandling for massehåndtering, sammenlignet med andre måter for å behandle masser som inneholder fremmede arter. Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av fordeler og ulemper ved Envirs nåværende og mulige fremtidige behandlingsmetode, sammenlignet med referansealternativet. I tillegg er det satt opp en oversikt over klimagassutslipp (karbonbudsjett) for å se på hvilke utslipp/besparelser som er mulige å oppnå ved å tilpasse Envirs forretningsmodell.

Varmebehandling som beskrevet i denne rapporten er bare aktuell når massene som graves ut, inneholder fremmede arter. Slik biologisk forurensning betyr at massene ikke kan leveres på «jordtipp», eller bare mellomlagres for bruk på annet sted. Massene må deponeres forsvarlig, graves ned med tilstrekkelig tykt lag over, eller altså behandles. De billigste alternativene er derfor ikke aktuelle for slike masser. Varmebehandling er derfor en av de få forskriftsmessige, forsvarlige metodene som finnes for behandling av slike masser. Det muliggjør resirkulering og er et viktig skritt i sirkulærøkonomisk retning, der masser brukes om igjen, ikke går ut av kretsløpet og må erstattes med uttak av masser fra jomfruelig mark som våtmark, skogsmark eller annet.

I våre eksempelberegninger har alternativene med varmebehandling kommet gunstig ut, både med hensyn til klimagassutslipp og samfunnsøkonomisk sett. I det samfunnsøkonomiske regnestykket regner vi inn eksterne kostnader som samfunnsøkonomiske klimagassutslipp, negativ verdi på økosystemtjenester ved uttak av våtmark osv. Disse kostnadene betales ikke av dem som skal avhende masser eller skaffe nye masser til byggeplasser. For å ivareta hensyn til både å unngå spredning av fremmede arter og uttak av nye masser, er det derfor viktig at de samfunnsøkonomiske kostnadene gjenspeiles i de bedriftsøkonomiske kostnadene utbygger og andre står overfor, slik at også miljø-/naturkostnadene tas hensyn til når beslutninger om hvordan gravemasser håndteres, skal tas.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo