skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk prioritering av innsats mot fremmede arter

Fremmede skadelige arter er blant de største truslene mot biologisk mangfold i Norge og verden. Mange av de fremmede artene har også andre negative virkninger for samfunnet. De kan f.eks. være giftige for folk og husdyr, ødelegge rekreasjonsområder eller ødelegge bygninger og annen infrastruktur. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved disse artene er dermed høye. Samtidig er tilgjengelige ressurser til bekjempelse begrenset, og det er viktig å prioritere innsatsen slik at samfunnet får mest mulig igjen for pengene som brukes.

På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), utviklet metode og gjennomført analyser for et antall arter for å kunne prioritere innsatsen ut fra nytte-kostnadsvurderinger. Vi ser at kostnadene til bekjempelse av en del av de vanligste artene, er skyhøye, og total bekjempelse av disse er ikke realistisk. Vi foreslår derfor alternative målsettinger, f.eks. prioritere områder med særlige naturverdier, eller å bekjempe giftige arter i nærområder der barn og voksne ferdes. Samtidig viser analysen at samfunnsnytten av å bekjempe ulike arter varierer betydelig, noe som også inkluderes i metoden og bør tas hensyn til ved prioritering av innsatsen.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson i Menon er Kristin Magnussen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo