skip to Main Content

Ringvirkninger av nye kraftintensive industrier i Nordland

Menon har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag knyttet til foredlingen av fornybar energi i Nordland. Kunnskapsgrunnlaget er ment til å inngå i deres arbeid med strategisk samfunns -og næringsutvikling basert på fylkets konkurransefortrinn. Rapporten består av tre delanalyser.

  • I den første delen, som har vært hovedfokuset i vårt analysearbeid, har vi estimert potensielle ringvirkninger knyttet til ny kraftintensiv industri i fylket, relativt til industrienes respektive kraftbehov. Funnene i analysen er deretter vurdert i lys av fylkeskommunens strategiske næringsarbeid basert på komparative fortrinn (smart spesialisering).
  • I del to vurderer vi kostnadene knyttet til ulike utslippsreduserende tiltak i Nordland.
  • I del tre har vi vurdert hvilke konsekvenser en sterk industriutvikling kan ha for kraftsystemet, med utgangspunkt i nasjonale klimamål og det regionale elektrifiseringspotensialet vi identifiserte i del to.

Oppsummering av hovedrapporten kan leses her.

Rapporten i sin helhet kan leses ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo