2021 37 2

Ringvirkninger av nye kraftintensive industrier i Nordland

Menon har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag knyttet til foredlingen av fornybar energi i Nordland. Kunnskapsgrunnlaget er ment til å inngå i deres arbeid med strategisk samfunns -og næringsutvikling basert på fylkets konkurransefortrinn. Rapporten består av tre delanalyser.

  • I den første delen, som har vært hovedfokuset i vårt analysearbeid, har vi estimert potensielle ringvirkninger knyttet til ny kraftintensiv industri i fylket, relativt til industrienes respektive kraftbehov. Funnene i analysen er deretter vurdert i lys av fylkeskommunens strategiske næringsarbeid basert på komparative fortrinn (smart spesialisering).
  • I del to vurderer vi kostnadene knyttet til ulike utslippsreduserende tiltak i Nordland.
  • I del tre har vi vurdert hvilke konsekvenser en sterk industriutvikling kan ha for kraftsystemet, med utgangspunkt i nasjonale klimamål og det regionale elektrifiseringspotensialet vi identifiserte i del to.

Oppsummering av hovedrapporten kan leses her.

Rapporten i sin helhet kan leses ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo