SISTE 10 PUBLIKASJONER

Flytende havvind

Menon Economics har vurdert verdiskapingspotensialet som ligger i en norskbasert industri for flytende havvind, med hensyn til markedsutvikling og global konkurransekraft. Studien er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger.

Norske aktører står bak sentrale teknologikonsepter i den pågående utviklingen innen flytende havvind, og kompetansen fra olje- og gassektoren bidrar til et betydelig potensial for å ta andeler i et globalt marked.

Menon Economics have examined the potential for value creation in the Norwegian floating offshore wind power industry, with a focus on market development and global competitiveness. The study was conducted on behalf of Norwegian Offshore Wind Cluster, in collaboration with Export Credit Norway, Norwegian Shipowners’ Association, GCE NODE, Haugaland Vekst and Greater Stavanger.

Executive summary in English.

 

Språk: English | År: 2019
Forfatter: Even Winje, Sigrid Hernes, Gjermund Grimsby, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

English

År:

2019

Forfatter:

Even Winje, Sigrid Hernes, Gjermund Grimsby, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Lektorkompetanse og lønn i videregående skole

Mens andelen i befolkningen med høyere utdanning i Norge har økt kraftig de siste førti årene, har utviklingen i videregående skole gått motsatt retning. Siden 1970-tallet har andelen av lærere i videregående skole med lektorkompetanse falt fra i overkant av 70 prosent til dagens nivå på rett under 40 prosent. I tillegg er det store forskjeller i dekningen av lektorer mellom norske regioner. Mens andelen lektorer av alle undervisningsansatte utgjør 58 prosent i Oslo og 50 prosent Akershus, er den på under 30 prosent i Nordland og Finnmark. Mye av forskjellene kan forklares på bakgrunn av sammensetningen av elevmassen: Fordi yrkesfagelevene har færre «allmenne» fag, vil en høy andel yrkesfagelever i den samlede elevmassen dempe behovet for lektorkompetanse i fylket. Selv kontrollert for dette er det imidlertid betydelige geografisk variasjoner i lektordekning.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Gjermund Grimsby, Christine Mee Lie, Linn Karina Stormo, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Gjermund Grimsby, Christine Mee Lie, Linn Karina Stormo, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Grønn maritim

På oppdrag for Rederiforbundet, Envoa, Eksportkreditt Norge og NCE Maritime CleanTech har Menon kartlagt omsetning, sysselsetting, eksport og investeringer i grønn maritim.  Den grønne omsetningen i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant av 5 milliarder kroner. Både omsetning og investeringer har blitt mangedoblet siste år.

 

 

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Anders Merckoll Helseth, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Anders Merckoll Helseth, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Fra sjø til land – Maritime karriereveier

På oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund har Menon Economics kartlagt sjøfolks karriereveier til sjøs og på land. Hensikten er å få innsikt i hvor og hvordan den maritime kompetansen anvendes, hva slags maritim kompetanse det er behov for i årene fremover, hvilke utfordringer og tilpasningskrav det stiller utdanningsinstitusjonene overfor og hvor stort behovet vil være i årene fremover for maritim sjøkompetanse.

 

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso

Last ned:

NHOs KOMMUNE-NM 2019

Mindre forskjeller mellom kommunene

Oslo ligger på topp i årets Kommune-NM, foran Sola, som har ligget øverst på listen tidligere år siden 2013. Øvrige kommuner blant de høyest rangerte ligger i Østlandsområdet, langs kysten i Sør-Norge og byområdene langs hele kysten forøvrig og i innlandet. Dette er større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til reiselivskommuner og vintersportområder.

Hovedtyngden blant de lavest rangerte kommunene finner vi fra Trøndelag og nordover og innlandskommuner på Østlandet, men det er verd å merkes seg at forskjellene er blitt mindre. Tendensen er at kommuner som samlet sett rangerer lavt har hatt størst framgang de siste fem årene. Samtidig som mange kommuner i Nordland og Innlandet har gått mye fram de senere årene, har tendensen vært motsatt for mange kommuner i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal etter fallet i oljeprisen i 2014.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Peter Aalen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Peter Aalen

Last ned:

Samfunnskostnader knyttet til muskel – og skjelettsykdom

Muskel- og skjelettsykdom rammer mer enn 1 million nordmenn årlig, og utgjør 11 prosent av det samlede helsetapet i Norge. I tillegg til å påføre individet smerter, redusert livskvalitet og i enkelte tilfeller tidlig død, er muskel- og skjelettsykdom en stor belastning for samfunnet. Sykdomsgruppen er den viktigste enkeltårsaken til sykefravær i Norge.

I denne rapporten har vi beregnet den årlige verdien av sykdomsbyrden, tapt produksjon og kostnader til helsetjenester som skyldes muskel- og skjelettsykdom. Til sammen utgjør dette samfunnets kostnader knyttet til sykdomsgruppen. De totale samfunnskostnadene forbundet med muskel- og skjelettsykdom i 2018 er anslått til 255 milliarder kroner. Dette gjør muskel- og skjelettsykdom til den sykdomsgruppen som rammer flest og koster samfunnet mest.

I rapporten har vi identifisert og vurdert åtte mulige tiltak som har til formål å redusere de samlede samfunnskostnadene.

Rapporten, som er skrevet på oppdrag for Norsk Revmatikerforbund, lanseres på Arendalsuka.

Kontaktperson i Menon er Erland Skogli.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Ole Magnus Stokke, Lars Hallvard Lind
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Ole Magnus Stokke, Lars Hallvard Lind

Last ned:

Samfunnskostnader knyttet til øyehelse

På oppdrag for Norges Blindeforbund og Specsavers har Menon utarbeidet en rapport som gir et anslag på samfunnskostnadene knyttet til synshemming i Norge.

Til sammen antas det at mer enn 320 000 nordmenn levde med en synshemming i Norge i 2018. Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel innbyggere med en moderat eller alvorlig synshemming, med 3,1 prosent. Synshemming innebærer naturligvis en stor belastning for individet, men også en stor kostnad for samfunnet.

Kontaktperson i Menon er Erland Skogli

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Anders Myklebust
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Anders Myklebust

Last ned:

Effektmåling av Nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Senja og Gaularfjellet. Formålet med oppdraget har vært å undersøke om strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt. Analysen er gjennomført med samme metodikk som ble utviklet i forbindelse med effektmålingene av de Nasjonale turistvegene Varanger og Rondane i 2017.

Vår analyse finner at reiselivsrelatert næringsliv har vokst langt mer langs Nasjonal turistveg Senja enn i sammenliknbare områder. Det reiselivsrelaterte næringslivet langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet har vokst mer enn tilsvarende næringsliv i Norge og på Vestlandet, men utviklingen er tilnærmet lik som for reiselivet i distriktene i Sogn og Fjordane ellers. Det er i tillegg gjennomført nærmere 40 intervjuer lokalt i forbindelse med prosjektet. Det samlede budskapet fra intervjuene underbygger Menons funn av at de Nasjonale turistvegene hat hatt en positiv effekt på lokal reiselivsnæring både på Senja og Gaularfjellet.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Anders Merckoll Helseth, Bettina Eileen Engebretsen, Endre Kildal Iversen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Anders Merckoll Helseth, Bettina Eileen Engebretsen, Endre Kildal Iversen

Last ned:

Hjertesvikt i Norge – omfang og samfunnskostnader

Denne rapporten kartlegger omfanget og konsekvensene av hjertesvikt i Norge i dag, samt den videre utviklingen frem mot 2030.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Novartis Norge AS.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Ole Magnus Stokke, Linn Karina Stormo, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Ole Magnus Stokke, Linn Karina Stormo, Erland Skogli

Last ned:

Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter

Vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter er en nasjonal tilskuddsordning for innlevering av mindre fritidsbåter til kommunale mottaksanlegg og godkjente mottaksanlegg, og behandling av disse. Formålet med ordningen er å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter og stimulere til økt innsamling til materialgjenvinning og annen lovlig behandling, og dermed forebygge at kasserte fritidsbåter kommer på avveie i naturen.

Ordningen ble innført 1. oktober 2017, samtidig som det ble gjort gratis å levere inn mindre fritidsbåter til registrerte mottaksanlegg. Fordi ordningen kun har virket i litt over 1,5 år og fordi det ble gjort flere endringer parallelt med introduseringen av ordningen har det vært vanskelig å identifisere effekter som med sikkerhet kan tilskrives ordningen. Vi har vurdert om ordningen er hensiktsmessig innrettet og identifisert flere tiltak som kan øke tilskuddsordningens måloppnåelse og kostnadseffektivitet.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo