skip to Main Content

Vurdering av forprosjektene i FORKOMMUNE-programmet

Vurdering av forprosjektene i FORKOMMUNE-programmet

Menon Economics har fått i oppdrag av Forskningsrådet å gjennomføre en forskningsbasert følgeevaluering av FORKOMMUNE-programmet. Programmet ble startet i 2017 og skal styrke kommunenes evne og mulighet til innovasjon, og utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren. Forskningsrådet ønsker et tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og kommunesektoren for å utvikle og realisere mer innovasjon i norske kommuner. Programmet skal derfor støtte prosjekter ledet av kommuner og fylkeskommuner, i nært samarbeid med relevante forskningsmiljøer. Følgeevalueringen Menon Economics gjennomfører skal følge programmet i tre år og frembringe konkret kunnskap om innretningen og utviklingen av programmet, om effekter av prosjektene som har fått støtte og om programmets måloppnåelse knyttet til økt innovasjonsevne og innovasjonskapasitet i kommunesektoren. I tillegg omfatter oppdraget å bidra til å forme og forbedre programmet gjennom å gi råd og anbefalinger om endringer i programdesign, prosjektportefølje og virkemidler. Følgeevalueringens prosjektperiode går fra 2018 til og med 2020.

I 2018 evaluerte Menon utlysningene som ble gjennomført i 2017, som bestod av to utlysninger for forprosjekter. Hensikten med forprosjektene skal være å utvikle og utprøve prosjektideer knyttet til innovasjonsbehov i aktuelle kommuner eller konsortium. I denne arbeidsprosessen er det sentralt å bygge tillit og kunnskap mellom kommuner og forskere. Forskermiljøenes oppgave vil være å gå i dialog med kommunene for å få til et gjensidig forpliktende samarbeid på sikt. I denne rapporten ble ordningens utløsende effekt, prosjektenes resultater og forvaltningseffektiviteten kartlagt og vurdert. Vår vurdering er at forprosjektene så langt har fungert etter hensikten, det vil si i henhold til programplanen for FORKOMMUNE. Det er etablert samarbeid mellom forskningsmiljøer og kommuner og man forventer at det etableres innovasjonsprosjekter for 90 prosent av forprosjektene som har fått tilsagn. Ressursbruken knyttet til søknads- og rapporteringsprosessen i programmet er imidlertid høy. Dette er ikke overraskende siden det dreier seg om et helt nytt program som henvender seg til en ny brukergruppe. Det er også snakk om begrensede midler til utdeling, og dermed mange avslag selv for kvalifiserte prosjekter.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Kaja Høiseth-Gilje, Håvard Baustad, Erland Skogli, Aase Rangnes Seeberg, Ellen Hveem

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo