skip to Main Content

Produktivitetsgevinster av Hordfast – ny E39 Os-Stord

Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Os og Stord vil senke reisetiden mellom Bergen og Haugesund fra 3 timer til 1,5 timer. Prosjektet er beregnet til å bli svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, til tross for at det blant annet innebærer en kostbar 5km lang bro over Bjørnafjorden. I en ny analyse peker Menon Economics på at utbyggingen kan utløse betydelige produktivitetsforbedringer. Slike virkninger, gjerne omtalt som netto ringvirkninger eller mernytte, telles ikke med i nytten i den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen, men kommer i tillegg. Gjennom Menons modell for å beregne Netto Ringvirkninger har vi anslått denne virkningen ved bruk av to alternative metoder. Modellen videreutvikles kontinuerlig ettersom forskningen på feltet er i konstant utvikling. De to metodene bygger på estimater for sammenhengen mellom reduserte reisekostnader og produktivitet hentet fra henholdsvis anerkjent internasjonal forskning og forskning på norske vegutbygginger. I gjennomsnitt anslås verdiskapingsgevinsten Hordfast vil utløse til 3,5 milliarder 2018-kroner over den nye veiens første 40 år. Utover at den med høy sannsynlighet vil være et milliardbeløp, er en nøyaktige størrelsen på verdiskapingsgevinsten imidlertid svært usikker og estimeres til henholdsvis 2,1 og 4,9 mrd. kroner, avhengig av hvilken forskning vi legger til grunn. Produktivitetforbedringen vil bidra til at Hordfast, som allerede anslås å bli svært lønnsomt for samfunnet, blir enda mer lønnsom. Ved hjelp av makromodellen NOREG estimerer vi at om lag 40 prosent av gevinsten vil tilfalle andre deler av landet enn de direkte berørte fylkene Rogaland og Hordaland. Analysen er utarbeidet på oppdrag for Hordfast AS.

Rapporten omtales i dag i avisa Sunnhordland

For spørsmål eller kommentarer kontakt seniorøkonom og prosjektleder Peter Aalen.
Rapporten kan lastes ned her, mens et kortfattet og forenklet sammendrag av rapporten i PPT-format finnes her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo