skip to Main Content

Potensielle klimagassutslipp fra arealbeslag av Nye Veiers strekninger i NTP 2022-2033

Samferdselsdepartementet (SD) ønsker å få beregnet klimaeffekter knyttet til arealbeslag av myr, jord- og skogbruksareal. I dette notatet, som er utarbeidet for Nye Veier, presenteres resultater av beregnet påvirket areal og tilhørende klimagassutslipp av Nye Veiers utbyggingsprosjekter i NTP 2022-2033.

Beregningene er gjennomført med noen begrensinger gitt den korte tiden som var til rådighet. Det er beregnet arealbeslag for henholdsvis myr, skogareal av lav, middels og høy bonitet og jordbruksareal. Det er benyttet utslipps­faktorer for CO2 for disse arealtypene, som gitt i håndbok V712. For skog og tresatt myr er det beregnet utslipp både fra biomasse og jord, mens for åpen myr og jordbruksareal er det kun anslått utslipp fra jordsmonnet. Det kunne vært ønskelig å skille mellom blant annet mineraljord og organisk jord, og dybden på myrareal mv., men det har ikke vært mulig i denne omgang. Det er også gjort en rekke andre forenkleringer i beregningene, og det er derfor behov for videre utvikling av dette arbeidet.

Notatet kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo