2019 Xx

Oxford og Menon har evaluert bistandsadvokatordningen

Bistandsadvokaten skal vareta rettssikkerheten til fornærmede og etterlatte i straffesaker. Bistandsadvokatordningen har vært endret og utvidet flere ganger, sist ved lovreform i 2008. Formålet med evalueringen var å vurdere om bistandsadvokatordningen fungerer etter hensikten, å evaluere endringene som blei gjort i 2008, og framstille et kunnskapsgrunnlag for å vurdere eventuelle endringer.

På overordnet nivå viser evalueringen at loven virker etter hensikten. Det er klare indikasjoner på at loven har bidratt til å gi legitimitet og støtte til at fornærmede har legitime interesser i en straffesak som burde ivaretas i større grad enn hva som var tilfelle tidligere. Utvidelsen i sakstyper og rettigheter var også en juridisk styrking av fornærmedes stilling i seg selv. Reformen i 2008 har økt utgiftene tilknyttet bistandsadvokatordningen. Evalueringen viser imidlertid at driveren for kostnadsøkningen virker å være at bistandsadvokat er tilstede i flere saker og i flere sakstyper. Vi finner ikke grunnlag for å hevde at utvidelsen i 2008 har gitt økte kostnader ved at bistandsadvokatoppdraget i den enkelte sak er utvidet. Rapporten kan lastes ned her.

Les mer på regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-bistandsadvokatordninga/id2643596/).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo