skip to Main Content

Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling og samfunnskostnader

På oppdrag fra Novo Nordisk har Menon utarbeidet en rapport som gir et anslag på samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme.

Overvekt har blitt en epidemi i store deler av verden. Fedme, som utgjør den mer alvorlige delen av overvektsproblemet, har blitt en av vår tids største helseutfordringer. Om lag 23 prosent av alle nordmenn over 18 år har i dag fedme, altså i underkant av 1 million mennesker. Forekomsten av fedme i Norge ligger over gjennomsnittet for europeiske land. Dette i motsetning til de øvrige nordiske landene som ligger under gjennomsnittet. I følge ulike norske undersøkelser har andelen med fedme doblet seg siden årtusenskiftet.

Overvekt og fedme er antatt å være primærårsak til over 3 200 dødsfall i 2016. Overvekt er særlig en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, diabetes, svulster og muskel- og skjelettsykdommer.

De totale samfunnskostnadene knyttet til fedme lar seg ikke beregne helt nøyaktig. Basert på flere ulike datakilder har vi likevel kunnet estimere at kostnadene trolig er ca. 70 milliarder kroner per år. Fedme forårsaker store helseproblemer for den enkelte, og bidrar til en sykdomsbyrde på ca. 40 milliarder kroner. Kostnadene knyttet til tapt arbeidsinnsats som følge av sykefravær og uførhet er trolig på rundt 17 milliarder kroner per år. Helsetjenestekostnader utgjør 12 milliarder kroner i 2018. Dette gjør samlet sett fedme til en av de mest kostbare «folkesykdommene» i Norge.

Samfunnskostnadene knyttet til overvekt, det vil si KMI fra 25 og oppover, er naturlig nok mye høyere enn for fedme (KMI fra 30 og oppover), da dette berører en mye større del av befolkningen. Sykdomsbyrden alene representerer en samfunnskostnad på over 100 milliarder kroner, og plasserer dermed dette helseproblemet på listen over de mest alvorlige i samfunnet.

Vi konkluderer i denne rapporten med at dagens tiltak for forebygging og behandling av overvekt og fedme ikke er tilstrekkelig.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo