skip to Main Content

Ørn og norsk reiseliv

Reiselivet er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Norge. Norsk natur og dyreliv er en sentral del av å tiltrekke seg turister, og havørn og kongeørn er viktige symbolarter i så måte. Det er en usikker øvelse å anslå hvor viktig ørn er for å utløse ny reiselivsaktivitet, men basert på tidligere kartlegginger, en spørreundersøkelse og intervjuer med næringsaktører anslår vi at det i 2019 var i underkant av 30 000 turister i Norge med hovedformål og delformål om å oppleve ørn. Disse stod anslagsvis for nesten 100 000 gjestedøgn, som gir 60 mill. kroner i årlig verdiskaping og 130 sysselsatte i 2019. Dette er altså turisme direkte utløst av ønsket om å oppleve ørn. I tillegg kommer 2,6 mill. årlige dyrelivsinteresserte turister, med resulterende 18,2 mill. årlige gjestedøgn. Deres motivasjon for reise er sammensatt, men ørn har antageligvis en betydning.

Endringer i forvaltningen av kongeørn som fører til at flere kongeørn blir felt, kan påvirke reiselivet i Norge. Avhengig av økningen i antall fellinger, påvirkning på bestand og hvor bred mediedekning tiltaket får i Norge og internasjonalt (omdømmevirkning), anslår vi at dette kan medføre tapt verdiskaping på 25-100 mill. kr i året og 50-220 tapte arbeidsplasser. Det er stor usikkerhet beheftet med anslagene. Globalt sett er naturbasert reiseliv i sterk vekst, og det er uttrykt ønske fra statlig og privat hold om å satse på dette. Å bygge opp omdømmet til Norge som en naturvennlig og bærekraftig reislivsdestinasjon vil kunne være en del av en slik satsing.

Rapporten kan lastes ned her.

Se også https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/orn-viktig-for-naturbasert-reiseliv/id2765996/

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo