skip to Main Content

Oppdaterte prognoser for investering- og gjeldsutvikling for norske kommuner fram mot 2040

Oppdaterte prognoser for investering- og gjeldsutvikling for norske kommuner fram mot 2040

Basert på vår makroøkonomiske aktivitetsmodell for norske kommuner – KOIN – har Menon på oppdrag for Kommunalbanken oppdatert prognoser for kommunal sektors investeringer, gjeld og gjeldsbetjeningskostnader fram mot 2040. Prognosene er oppdatert i tråd med framskrivningene for økonomiske vekst i Perspektivmeldingen (2017) og SSB (2016) sine siste befolkningsframskrivninger på kommunenivå.

Våre prognoser tilsier at kommunale investeringer vil vokse med om lag 1,8 prosent årlig over de neste 23 årene. Dermed vil investeringene økt med i overkant av 50 prosent innen 2040 sammenlignet med dagens nivå. Utviklingen i kommunal gjeld er tett knyttet opp mot investeringstakten i kommunene. Prognosene viser en fortsatt vekst i kommunenes gjeldsbelastning, med en årlig gjennomsnittsvekst på i overkant av to prosent. En slik vekst innebærer en betydelig reduksjon i årlig kredittvekst sammenlignet med den foregående tiårsperioden hvor veksten har vært på over seks prosent årlig. Den forventede moderasjonen fremover følger blant annet av markedets forventninger om økning i rentenivået på lengre sikt kombinert med at gjeldsnivået allerede er historisk høyt. Våre prognoser viser likevel at kredittveksten vil være noe sterkere enn inntektsveksten, og at gjeld som andel av driftsinntekter vil vokse fra i underkant av 100 prosent i dag til i overkant av 105 prosent i 2040.

De første prognosene fra KOIN-modellen ble publisert i 2016 i Menon-publikasjon nr. 4/2016. De oppdaterte prognosene fra KOIN-modellen per 2017 viser en lavere forventet vekst i kommunale investeringer og norske kommuners gjeldsopptak sammenlignet med det som lå til grunn i prognosene for samme tidsperiode kun ett år tilbake. Hovedgrunnen til at forventningene til fremtidig vekst i investeringer og gjeldsopptak har gått ned følger av at de langsiktig vekstprognosene i Perspektivmeldingen (2017) er betydelig lavere enn i Perspektivmeldingen (2013), samtidig som forventet rentebane har steget det siste.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her.

For nærmere informasjon om analysene ta kontakt med partner Gjermund Grimsby.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo