skip to Main Content

Nytte og kostnader ved opprydding av miljøgifter i forurenset grunn på flyplasser

På oppdrag for Avinor har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) undersøkt kostnadene og nytten av å gjennomføre tiltak for å rydde opp i forurenset grunn ved norske lufthavner. PFOS (perfluoroktylsulfonat) er en av flere PFAS-er, som er miljøgifter som ikke brytes ned, men blir værende i naturen i lang tid. Stoffene finnes i jord, og kan lekke ut i vann og gå inn i næringskjeden når det tas opp av jord- og vannlevende dyr, og mennesker.

Disse stoffene ble tidligere brukt i brannskum, og selv om Avinor har faset ut bruken for flere år siden, finnes de fortsatt i grunnen der de har blitt brukt. Alle Avinors lufthavner er i større eller mindre grad forurenset av PFOS. Miljødirektoratet har pålagt Avinor å gjennomføre tiltak mot PFOS/PFAS, og vårt arbeid er et ledd i å øke kunnskapen både om kostnader og nytte av slike tiltak.

I det første prosjektet ( Rapport 2018-70) vurderte vi hva som foreligger av kunnskap om PFAS og dets virkninger på helse og miljø, med tanke på hvordan nytten av tiltak mot slike stoffer kan vurderes og verdsettes i en samfunnsøkonomiske sammenheng. Prosjektet identifiserte og vurderte også verdsettingslitteratur som kan brukes til å se noe om nytten av slike tiltak.

I oppfølgingsprosjektet (Rapport 2020-30) gjennomførte vi en samfunnsøkonomisk analyse av kostnader og nytte av tiltak mot PFAS ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Fordi det er vanskelig, uten større undersøkelser å verdsette nytteeffektene i kroner, ble analysen gjennomført som en break-even-analyse.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo