skip to Main Content

Ny nasjonalpark i Østmarka? Hva er nytten og kostnadene?

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å igangsette en verneplanprosess for opprettelse av nasjonalpark i deler av Østmarka. Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomført en overordnet samfunnsøkonomisk analyse av fordeler (nytte) og ulemper (kostnader) ved å etablere en nasjonalpark eller eventuelt andre verneformer i deler av Østmarka. Arealet som er aktuelt å verne ligger nesten utelukkende på kommunal grunn innenfor markagrensen, og deler av området er vernet som naturreservat og som friluftslivsområder i dag.

Det er betydelig usikkerhet i anslagene på dette stadiet hvor så mye ikke er avgjort om verneområde, verneformer, vernebestemmelser osv., i tillegg til at det er mangel på data bl.a. om friluftsliv i området per i dag, og hvordan det blir påvirket. De anslagene vi har gjort, indikerer imidlertid at et vern som nasjonalpark av deler av Østmarka vil ha betydelige positive samfunnsmessige virkninger, særlig for bevaring av naturmangfold og for friluftslivsbruk. Det vil også påløpe en del kostnader, særlig for skogbruket og for det offentlige i form av kostnader til verneprosess, forvaltning av områdene og mulig naturrestaurering. Prissatt samfunnsøkonomisk nytte synes å overstige prissatte kostnader med god margin, og det er overveiende positive ikke-prissatte virkninger.

Analysen skal inngå som del av grunnlaget for å vurdere etablering av nasjonalpark eller andre verneformer og er utarbeidet på et stadium i prosessen der mye fortsatt ikke er avklart. Konsekvenser for ulike aktører vil blant annet avhenge av hvor grensene for eventuell nasjonalpark settes. I tillegg vil verneforskrifter og forvaltningsplan ha stor betydning for hvilke aktiviteter som tillates og dermed for virkninger for samfunnet. Verken grenser for nasjonalpark, andre verneområder eller tilhørende vernebestemmelser, forvaltningsplaner mv. er fastsatt når denne utredningen skrives.

Her kan du lese hele rapporten.

Kontaktperson i Menon er partner Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo