2019 53 2

Norge vil oppleve et stort behov for lektorer frem mot 2040

Mens andelen i befolkningen med høyere utdanning i Norge har økt kraftig de siste førti årene, har utviklingen i videregående skole gått motsatt retning. Siden 1970-tallet har andelen av lærere i videregående skole med lektorkompetanse falt fra i overkant av 70 prosent til dagens nivå på rett under 40 prosent. I tillegg er det store forskjeller i dekningen av lektorer mellom norske regioner. Mens andelen lektorer av alle undervisningsansatte utgjør 58 prosent i Oslo og 50 prosent Akershus, er den på under 30 prosent i Nordland og Finnmark. Mye av forskjellene kan forklares på bakgrunn av sammensetningen av elevmassen: Fordi yrkesfagelevene har færre «allmenne» fag, vil en høy andel yrkesfagelever i den samlede elevmassen dempe behovet for lektorkompetanse i fylket. Selv kontrollert for dette er det imidlertid betydelige geografisk variasjoner i lektordekning.

Basert på forventet demografisk utvikling, en ambisjon om at kompetansenivået i videregående skole heves og at forskjellene mellom regionene utjevnes, vil vi basert på våre fremskrivninger se en markant økning i etterspørselen etter lektorkompetanse frem mot 2040. Behovet for flere lektorer vil variere betydelig mellom regioner, avhengig av hvilken dekning de allerede har. Framskrivningene legger til grunn en nasjonal ambisjon om en lektordekning på 70 prosent – omtrent på nivå med andelen på 1970-tallet. Skolevinneren Finland har en lektordekning på 100 prosent.

Forskning understøtter lønn som et effektivt virkemiddel for å beholde og tiltrekke undervisnings­kompetanse til skolen. Samtidig viser lønnsstatistikken tydelig at lektorene har hatt en svak lønnsutvikling over tid målt opp mot andre sammenlignbare yrkesgrupper og stillinger i kommunal sektor. Vår analyse peker i retning av at en overgang fra sentrale til lokale kollektive lønnsforhandlinger gir økt evne til å løse regionale problemer med underdekning av ulike typer lektorkompetanse, gjennom mer fleksibel avlønning. Her finner du en lenke til presentasjon av rapporten: https://vimeo.com/356150050

Hele rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo