2018 64 2

De nordiske hovedstadsregionene: Innovasjon, vekst og bærekraft

I denne studien ser vi nærmere på innovasjon, vekst og bærekraft i de nordiske hovedstadsregionene. Vi løfter frem regionenes systemer (eller økosystemer) for innovasjon der det offentliges rolle gjennom innovasjonspolitikken vies oppmerksomhet. Veien fra FoU og økonomisk samhandling i alle sektorer av økonomien, gjennom innovasjon og entreprenørskap, helt frem til vekst og bærekraft er lang. Å gi en full beskrivelse av dette systemet av årsaker og virkninger i de fire hovedstadsregionene, der man spesifikt identifiserer politikkens rolle er særdeles ambisiøst. Det er også utfordrende å lage en lett tilgjengelig syntese av litteraturen som gjør det mulig for leseren å finne systematiske ulikheter i innovasjonssystemet, særlig dersom syntesen også skal være policy-relevant på et regionalt nivå. Dette knytter seg til at både institusjonell organisering, næringsstruktur, geografi og infrastruktur varierer markant mellom byregionene i Norden. Mye av ulikhetene er også historisk betinget med utviklingsforløp som startet for mange år siden og som siden har preget innovasjonssystemene i regionene. I hvilken grad nasjonal og region politikk har påvirket utviklingen i hovedstadsregionene, og eventuelt hvilken type politikk som bidrar er det derfor egentlig umulig å svare på. Skal vi stå på faglig solide føtter må vi derfor nøye oss med å rapportere for tre sider ved regionene som kan, men ikke nødvendig må, påvirke hverandre:

  • Innovasjonsrettet politikk på nasjonalt og regionalt nivå
  • Innovasjonsrettet aktivitet og innovasjoner og nyskaping i regionene
  • Vekst og bærekraft i hovedstadsregionene

Rapporten er skrevet på oppdrag for Akershus fylkeskommune, og den kan lastes ned her.