2020 12 2

Menon har kvalitetsikret samfunnsøkonomiske analyser i kommende NTP

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics gjennomført en kvalitetssikring av bruk av forutsetninger i et utvalg av de samfunnsøkonomiske analysene gjennomført av transportvirksomhetenes grunnlagsarbeid til Nasjonal transportplan 2022-2033. Den samlede kostnaden av prosjekter spilt inn til kommende NTP overstiger 1000 mrd. kroner. Det er dermed svært viktig å sikre at forskjeller i modellapparat og forutsetninger ikke bidrar til systematiske skjevheter i hvilke prosjekter som prioriteres.

Overordnet finner vi at det er relativt mange forutsetninger som avviker mellom analysene. Mange av disse lar seg imidlertid raskt utbedre eller er av mindre betydning. På enkelte områder finner vi større mangler der vi anbefaler at bedre og mer konsistente løsninger utredes. Dette gjelder spesielt levetider for fysisk infrastruktur, verdsetting av tid, CO2-prising sett i sammenheng med CO2-avgifter og disses påvirkning på trafikantenes adferd, samt at veg- og jernbanesektoren modellerer helsevirkninger for gående og syklende ulikt. I tillegg anbefaler vi å utrede om inkonsistens i verdsettingsfaktorer i modellering av trafikale virkninger og i nytte/kost-beregninger som ligger inne i modellrammeverkene skaper betydelige skjevheter.

Noen avvik bør føre til at analyser oppdateres før de skal inn i prioriteringsdiskusjonen. For det som ikke kan løses på kort sikt, anbefaler vi at transportvirksomhetene blir utfordret til å anslå konsekvensen i hver enkelt analyse.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontaktpersoner i Menon er partner Heidi Ulstein og seniorøkonom Peter Aalen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo