2019 104 2

Menon har gjennomført tre følgevalueringer av Innovasjon Norges kapitalvirkemidler

Det siste året har Menon gjennomført følgeevalueringer av tre av Innovasjon Norges kapitalvirkemidler:

  • Vekstgarantiordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og utvalgte banker. Innovasjon Norge tilbyr en tapsgaranti på lån bankene gir til innovative små og mellomstore vekstselskap som mangler tilstrekkelig sikkerhet som kan stilles til pant. Tapsgarantien fra Innovasjon Norge dekker inntil 75 % på lån med ramme på inntil 4 millioner kroner per selskap.
  • Presåkornordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og utvalgte tidligfase forvaltningsmiljøer. Forvaltermiljøene mottar finansering fra Innovasjon Norge, og investerer dette som egenkapital i innovative selskap i oppstartsfasen med stort vekstpotensial. Investeringen er begrenset til 3 millioner per selskap.
  • Oppstartlånordningen tilbyr lån på inntil 1,5 millioner til innovative selskaper i tidlig fase med stort vekstpotensial. Lånesøknadene behandles og følges opp av Innovasjon Norge.

Følgeevalueringene er en oppfølging av førevalueringer av samme de samme ordningene, gjennomført av Menon i 2017 og 2018.

I følgeevalueringene har vi sett nærmere på funnene fra førevalueringene, og gjennomført de første testene av ordningenes effekt, etablert en kontrollgruppe og gjort en ny vurdering av ordningenes relevans og effektivitet. For hver ordning har vi kommet frem til anbefalte tiltak Innovasjon Norge bør implementere i den videre driften av virkemidlene.

De tre rapportene er tilgjengelig via linkene under:

Ved spørsmål om rapportene kan du kontakte Kristina Wifstad eller Gjermund Grimsby

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo