skip to Main Content

Menon har evaluert Forskningsrådets, Innovasjon Norges og Enovas samarbeid i PILOT-E

Menon Economics har på oppdrag for Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova gjennomført en evaluering av det offentlige finanseringstilbudet PILOT-E.

PILOT-E er ikke et nytt virkemiddel, men en ny måte å organisere eksisterende virkemidler på, på tvers av virkemiddelaktører. Ordningen er rettet mot norsk næringsliv som ønsker å utvikle og ta i bruk helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi. Fra utlysningsrundene mellom 2016-2019 er det innvilget tilskudd på om lag 430 millioner kroner fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, til totalt 23 prosjekter som involverer over 100 ulike prosjektdeltagere.

Målet med evalueringen er å undersøke om PILOT-E treffer behovet det er tenkt å dekke, har effekter som samsvarer med målene for programmet og hvorvidt dette er en effektiv måte å organisere virkemiddelapparatet på. I dette ligger også en vurdering av hvorvidt PILOT-E har en merverdi utover de underliggende ordningene hver for seg.

Vår samlede vurdering av PILOT-E som ordning er at dette er et godt tiltak for å få løsninger innen miljø- og energiteknologi raskere ut i markedet. Samtidig fremhever vi at man i forvaltingen av ordningen fokuserer sterkere på nettopp å kreve sterke kunderelasjoner med stort potensial for leveringer internasjonalt.

PILOT-E er etter vår vurdering en relevant løsning for å dekke opp om markedets behov for bedre koordinering av virkemidler rettet mot energi- og miljøteknologi. Vi er derimot ikke sikre på at denne måten å koordinere virkemidler fungerer like godt innenfor alle områder. Som en del av evalueringen viser vi også til anbefalte tiltak for å øke treffsikkerheten av samarbeidsformen.

Rapporten kan lastes ned her.

Ved spørsmål om rapportene kan du kontakte Kristina Wifstad eller Leo Grünfeld

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo