skip to Main Content

Konsekvenser av fredning: Kjøpmannsgatebryggene i Trondheim

På oppdrag for Trøndelag fylkeskommune, analyserer Menon kostnader og nyttevirkninger ved å frede Kjøpmannsgatebryggene i Trondheim, et kulturmiljø med nasjonal kulturhistorisk verdi.

Vi finner at fredning som kulturmiljø (kulturminneloven §20) eller som enkeltbygg og områder (kulturminneloven §§15 og 19) medfører samfunnsøkonomiske merkostnader, sammenlignet med vern gjennom reguleringsplan (nullalternativet). Merkostnadene vil kunne være vesentlige for fylkeskommunen i prosessen med fredning. Fredning vil også kunne medføre begrensninger på næringsaktivitet og dermed merkostnader for eierne, men det er usikkert om merkostnadene er vesentlige.

Fredning gir et formelt og mer varig vern enn nullalternativet. Sammen med mulig forhøyet status, som kan øke kjennskapen til de kulturverdiene bryggene representerer, kan dette gi økte ikke-bruksverdier av bryggene. Selv om bryggene i seg selv kan representere betydelige ikke-bruksverdier, vil økningen i disse som følge av fredning trolig være av begrenset omfang. Bruksverdiene til bryggene er per i dag begrenset til i hovedsak å oppleve bryggene fra utsiden, og disse vil i liten grad påvirkes av fredning, med mindre det kombineres med større tilgjengelighet og tilbud i bryggene. Dette gjelder også endring i ringvirkninger grunnet reiselivsaktivitet.

Rapporten fra Menon kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo