skip to Main Content

Kompetansebehov og kompetansestrategier som følge av teknologiutvikling i maritim næring

 På oppdrag fra Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Kystrederiene og NHO Sjøfart har Menon Economics kartlagt kompetansebehovet i maritim næring som følge av teknologiutviklingen. Rapporten er avgrenset til å fokusere på rederienes kompetansebehov, både for de som jobber i landorganisasjonene og for de som jobber på sjøen.

Digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø er den kompetansen som verdsettes høyest både til vanns og til lands. Når rederiene og den maritime klyngen på land etterspør digital kompetanse er det for eksempel ikke programmering og generell IT kompetanse de søker. De vil først og fremst ha tak i sjøfolk som har operativ erfaring med ny teknologi om bord. Dette stiller krav til rett kompetanse om bord og gir noen viktige føringer for utdanningsløpet for sjøfolk og etter- og videreutdanningstilbudet. Videre svarer 20 prosent av sjøfolkene at de vil gå i land i løpet av den kommende tiårsperioden. Det er dermed viktig at den norske maritime klyngen legger til rette for slike arbeidsplasser hvis de vil beholde den maritime operative kompetansen i klyngen.

Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund vil lansere rapporten under Arendalsuka. Der vil de også komme med noen konkrete tiltak som følger av funnene i rapporten.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo