2018 79 2

Klimatiltak innenfor kollektivtransport

Samferdselsdepartementet arbeider nå med en ny plan for å nå målet om en fossilfri kollektivtransport innen 2025, og Menon har, i samarbeid med TØI og DNV GL, utredet mulige klimatiltak innenfor kollektivtransport i Norge. Utredningen vurderer bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved anskaffelse av nullutslippsteknologier for buss, ferge og hurtigbåt, og anslår kostnader per tonn redusert CO2. Beregningene omfatter kun klimagassutslipp som regnes med i Norges klimagassregnskap.

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å skifte til biodiesel anslås som lavest i fram til 2025, men uten bærekraftkrav kan disse føre til negative virkninger i andre land. Elbusser anslås til å bli samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk mest lønnsomt etter 2025. Kostnadene for busser på hydrogen anslås også å falle raskt, men de vil ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsomt i perioden fram til 2030. For ferger anslås batteri å ha lavest samfunnsøkonomiske kostnader av de undersøkte nullutslippsteknologiene. Teknologien er også bedriftsøkonomisk lønnsom for mange fergesamband. For hurtigbåter anslås de samfunnsøkonomiske kostnadene å være lavest for ammoniakk, men teknologien er i dag relativt umoden slik at den vil være mer aktuelt senere i perioden mot 2030.

Sammenlignet med buss er det relativt store eksterne nyttevirkninger ved de alternative teknologiene for ferge og hurtigbåt. Euro VI-motoren, som er referanseteknologien for buss, gir relativt lave lokale utslipp til luft. Disse er større for ferge og hurtigbåt, og selv om disse i liten grad slippes ut i tettbygde strøk, er de samfunnsøkonomiske kostnadene vesentlige. Detter er hovedårsaken til at de samfunnsøkonomiske kostnadene per tonn reduserte CO2 er gjennomgående lavere for ferge- og hurtigbåtflåten enn for bussparken.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo