skip to Main Content

KIFT-næringene raner ikke Distrikts-Norge

I dette oppdraget har vi kartlagt geografiske og næringsmessige tyngdepunkter i verdikjedene til de kunnskapsintensive forretningsmessige tjenestenæringene (KIFT-næringene). KIFT-næringene utgjør en bærebjelke i norsk økonomi med 375,6 milliarder kroner i verdiskaping i 2015, tilsvarende 16,6 prosent av BNP. Mens KIFT-næringene er konsentrert i Oslo og de andre folkerike fylkene, er kundene og leverandørene mer spredt utover landet.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet erfarer at det i den distriktspolitiske debatten har det blitt reist spørsmål og påstander om i hvilken grad storbyene ved KIFT-næringene kaprer verdier fra næringer som er konsentrert andre steder i landet. Vi finner at imidlertid KIFT-næringene jevnt over har hatt høyere vekst i lønnskostnader og driftsresultat enn sine kunder og leverandører som følge av relativt høy produktivitetsvekst. Den gode utviklingen i faktoravkastning for KIFT-næringene sammenliknet med kundene kan med andre ord ikke tilskrives mer gunstig utvikling i deres prismarginer.

 Vennligst ta kontakt med Rasmus Bøgh Holmen eller Leo A. Grünfeld ved spørsmål om rapporten som kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo