2019 43 2

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem bidrar i liten grad til varig økning i omsorgsplasser

Menon Economics har i samarbeid med forskere fra NOVA og fra Helseøkonomisk Analyse, evaluert investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, på oppdrag fra Husbanken.  Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem ble etablert i 2008 med formål om å stimulere kommunene til å øke og fornye tilbudet av plasser i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

Evalueringsresultatene taler for at ordningen i større grad har ført til fornying og økt kvalitet på omsorgsplasser enn en netto tilvekst av omsorgsplasser. For eksempel har antall sykehjemsplasser på nasjonalt nivå kun økt med 435 plasser over evalueringsperioden (2008-2017), til tross for at det i samme periode er gitt tilskudd til rundt 9 700 sykehjemsplasser. Tilskuddet som andel av den totale kostnaden for en plass over livsløpet kan dermed vise seg å være for liten til at det påvirker de kommunale beslutningene om å øke antall plasser.

Enkelte av kvalitetsforbedringene vi observerer ville trolig funnet sted uansett dersom kommunene hadde hatt tilgang til finansiering, for eksempel dersom tilskuddet ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Andre kvalitetsforbedringer ser ut til å være et resultat av Husbankens krav og veiledning. Det øremerkede investeringstilskuddet kan gi uheldige fordelingseffekter som forsterker inntektsforskjeller mellom kommunene og som svekker tilskuddets måloppnåelse.

Lenke til rapporten.

Kontaktperson: Nina Bruvik

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo