29 20162

Innseilingen til Leirpollen i Tana: En samfunnsøkonomisk analyse

For å redusere risiko for grunnstøtinger i farleden og påfølgende negative miljøeffekter på sårbar natur,
planlegger Kystverket å utbedre farleden fra Tanafjorden inn til Leirpollen. I denne rapporten som nå er offentliggjort utføres en samfunnsøkonomisk analyse av det foreslåtte utbedringstiltaket.
Kalkylen viser at det foreslåtte tiltaket gir en prissatt netto nytte på 500 millioner kroner. Før man ser nærmere på virkinger som ikke er prissatt, samt usikkerhetskomponenter og fordelingseffekter,
er det liten tvil om at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den største nytteeffekten følger av reduserte transportkostnader for Elkem Tana.
Fra enkelte aktører er det gitt uttrykk for bekymring for at fiskebestander kan reduseres varig som følge av at en betydelig mengde næringsgrunnlag på havbunnenfjernes ved mudring og/eller at elveutløpet endres. Det er stor usikkerhet rundt farledens naturlige utvikling over tid, der enkelte mener den blir gradvis grunnere og smalere.

Last ned rapporten her