skip to Main Content

Hjertesvikt i Norge – omfang og samfunnskostnader

På oppdrag for Novartis har Menon utarbeidet en rapport som gir et anslag på samfunnskostnadene knyttet til hjertesvikt i 2018 og hvordan samfunnskostnadene vil utvikle seg frem til 2030.

Hjertesvikt er kort fortalt betegnelsen på en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe ut så mye blod som kroppen trenger. Det er en alvorlig diagnose og dødeligheten er høyere enn for de fleste kreftformer. Tidlig død grunnet hjertesvikt i 2018 utgjorde om lag 22 000 tapte leveår i Norge. I dag lever omkring 100 000 nordmenn med hjertesvikt, og dette antallet vil øke i årene fremover som en følge av at det blir flere eldre.

De totale samfunnskostnadene er beregnet til 47,7 milliarder kroner for 2018. Frem mot 2030 vil det bli ca. 40 prosent flere eldre over 70 år i Norge. Dersom man tar høyde for den demografiske utviklingen, vil samfunnskostnadene øke til 63 milliarder kroner i 2030.

Samtidig er det mer enn kun demografiske faktorer som vil påvirke denne utviklingen. Blant annet vil en økning i fedme og diabetes trekke i retning av en høyere vekst i samfunnskostnader knyttet til hjertesvikt, mens bedre behandlingsmetoder og forbedret behandlingspraksis vil kunne virke bremsende for kostnadsveksten. Utvidet bruk av hjertesviktpoliklinikker trekkes frem som et aktuelt tiltak for å redusere de samlede kostnadene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo