skip to Main Content

Helgelandsregionen – En mulighetsstudie frem mot 2035

Det er et enormt potensial i næringslivet på Helgeland. Regionen har en kombinasjon av naturgitte fortrinn og kompetanse som er bygd opp gjennom mange år i viktige hjørnesteinsbedrifter. Dette danner et svært godt utgangspunkt for videre vekst.

Fremoverlente bedrifter som satser på forskning og utvikling og som er tidlig ute med å tilpasse endringene som følger av særlig det grønne skiftet og den pågående digitaliseringen vil kunne bidra til ytterlig vekst i regionen i årene fremover. Dersom potensialet for sjømat –, reiselivs og kraftforedlende industri realiseres frem mot 2035 vil det kunne føre til en økning i antall sysselsatt på over 9000. Det er en økning på 25% i forhold til dagens nivå. I tillegg til dette ligger det et stort vekst i teknologibedrifter og i mineralnæringen.

Videre vil disse arbeidsplassene skape ringvirkninger lokalt som øker sysselsettingen ytterligere. Å utløse Helgelands mulighetsrom forutsetter sterk og samordnet vilje til å satse hardt i både næringsliv og offentlig sektor. Det offentlige må legge til rette gjennom et bedre samarbeid i regionen og investeringer i essensielle infrastrukturtiltak. Det blir ingen vekst uten flere folk med kompetanse. Det krever økt bostedsattraktivtet. Kommunene må jobbe tett med næringsliv og eiendomsinvestorer for å sikre tilstrekkelig med egnede boliger (både eie og leie).

Hele rapporten fra Menon kan lastes ned her.

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo