skip to Main Content

Følgeevalueringen av Forskningsrådets FORKOMMUNE-program.

Menon har ferdigstilt følgeevalueringen av Forskningsrådets FORKOMMUNE-program.

Vi finner særlig fem viktige faktorer knyttet til de overordnede effektene av programmet så langt, og for det videre arbeidet med FORKOMMUNE og Forskningsrådets satsing på innovasjon i offentlig sektor:

  1. Utvikle forståelsen av innovasjon i offentlig sektor; hva det er og hvor viktig det vil kunne være for å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Programmet og arbeidet som er gjort så langt har bidratt til dette.
  2. Påvirke styringsstrukturer og strategier i både kommuner, fylkeskommuner, hos statlige myndigheter (for eksempel gjennom en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor), organisasjoner (for eksempel KS) og hos Forskningsrådet selv. Dette for å sikre økt fokus på innovasjon i offentlig sektor i praksis.
  3. Utvikle verktøy og virkemidler. Sørge for at det blir en bedre balanse mellom (de mange) ordninger for næringslivsinnovasjon og (de få) ordningene for offentlig sektor-innovasjon.
  4. Øke finansieringen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor generelt og kommunal sektor spesielt. Forskningsrådet har her så langt bidratt betydelig, i starten gjennom finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Dette har bidratt til å mobilisere mange kommuner, og ikke minst de største, som etter hvert trekker mange mindre kommuner med seg.
  5. Bidra til å øke forståelsen for betydningen av samarbeid mellom forskere og offentlig sektor. Særlig innenfor kommunal sektor, som står ovenfor svært store utfordringer, er det en relativt liten andel som samarbeider med forskningsmiljøene. Det er derfor viktig med fortsatt fokus på å fremme denne typen samarbeid for å møte de store kunnskapsbehovene i sektoren.

Sluttrapporten kan lastes ned her, og du kan også laste ned tidligere rapporter i dette oppdraget.

Delrapport 1 – Evaluering av forprosjekter
Delrapport 2 – Hvordan lykkes med innovasjonsprosjekter i kommunesektoren
Delrapport 3 – Kartlegging av erfaringer fra innovasjonsarbeid i kommunesektoren

Menon har også utarbeidet en egen rapport om gevinstrealisering knyttet til innovasjonsprosjekter, som en del av følgeevalueringen. Denne rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo