2017 652

Effektevaluering av kommunale grunnlagsinvesteringer 2008-2015

På oppdrag for Næringsetaten i Troms fylkeskommune har Menon Economics evaluert effekter av kommunale grunnlagsinvesteringer i havn og næringsarealer i Troms. Målet med oppdraget har vært å kartlegge effekter av investeringene som er gjennomført. I tillegg har vi sett på i hvilken grad prosjektene støtter opp om nasjonale mål for distriktsutvikling og om de støtter opp om å løse særskilte utfordringer i Troms.
Totalt sett har Troms fylkeskommunes grunnlagsinvesteringer hatt positive effekter og bidratt til å nå regionalpolitiske målsettinger og løse særlige utfordringer i Troms. Samtidig mener evaluator at det er store muligheter for forbedringer. Prosjektene har vært viktig for å styrke overlevelsesgraden i etablerte bedrifter, men har hatt relativt små effekter på nyetableringer og ytterligere vekst i etablert næringsliv. Når det gjelder ytterligere vekst har prosjektene lagt grunnlag for potensiell videre vekst, men vi har dokumentert færre konkrete resultater her enn man bør forvente. Vi er også noe kritiske til svake resultater av prosjektet rundt Grøtsund Offshorebase. Dette er det desidert største enkeltprosjektet og står bak over 40 prosent av totale tilsagn for utvalget vi har evaluert. Rapporten kan lastes ned her.