2020 B&A

Covid-19: Bygg- og anleggsinvesteringer i Norge 2020-2022 – prognoser og scenarier

På oppdrag for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og NELFO har Menon Economics gjennomført en vurdering av hvordan den pågående situasjonen med COVID-19 kan forventes å påvirke den norske bygg- og anleggsnæringen de neste årene.

Bygg, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er i mindre grad enn andre næringer påvirket direkte av koronatiltakene, som eksempelvis reiselivs- og kulturnæringen. Samtidig er BAE-næringen en konjunkturfølsom næring som er svært sensitiv for økonomiens utvikling framover.

Som Norges nest største næring målt i verdiskaping (etter olje og gass) med i overkant 350 000 sysselsatte, har aktivitetsnivået i næringen store makroøkonomiske implikasjoner. Det er klar konsensus om at det det vil være betydelig fall i BNP-utviklingen, usikkerheten knytter seg kun til hvor langvarig fallet vil bli.

Våre analyser viser at det er sannsynlig at næringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliarder kroner i perioden fra 2020 til 2022, sammenlignet med 2019-nivået. Nedgangen ventes å i første rekke komme innen bolig og yrkesbygg, mens anleggssiden forventes å være mindre berørt. Det er imidlertid stor usikkerhet om utviklingen, og etterspørselsreduksjonen kan også bli betydelig større, blant annet som følge av sviktende kommuneøkonomi knyttet til COVID-19.

Menons notat kan du lese her.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo