2019 18 2

Bildeling og klimagevinster i Trondheim

Menon Economics har utredet tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Trondheim kommune. Det er ikke opplagt at økt bruk av bildeling gir klimagevinster. Ved innføring av bildeleordninger i kommunen bør virkemiddelbruken målrettes for å trekke i retning av, og eventuelt styrke, positive klimaeffekter gjennom å skape substitutt for privateid bil og komplement til kollektivtransport, sykkel og gange.

I tillegg til utredningen gir rapporten åtte anbefalinger. Særlig anbefaler vi at kommunen i første omgang etablerer en prøveordning med parkeringsplasser reservert for delebil i spesifiserte boligområder med relativt høy befolkningstetthet, særlig knyttet til kollektivknutepunkt. Vi anbefaler videre at etablerte og potensielle bildelingsaktører i kommunen involveres i et eget bildelingsråd for hvordan en videre kan tilrettelegge for klimavennlig bildeling.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo