2019 113 2

Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet

På oppdrag av Bufdir har Menon ferdigstilt to rapporter innenfor prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet». Rapportene dokumenterer faglitteratur og praksis i norsk barnevern om oppfølging av fosterbarn og fosterhjem og uønsket oppsplitting av søskenflokker.

Rapport om oppfølging av fosterbarn og fosterhjem: Som ventet, avdekket vi betydelig variasjon i praksis mellom kommunene med hensyn til hvor stor grad kommunene bygger på faglige føringer fra sentralt hold og hva slags faglige føringer som anses som viktigst. Mange bruker egenutviklede/ kommunale rutiner, prosedyrer eller retningslinjer. Dette gir stor variasjon både innad og mellom barneverntjenestene for hva slags oppfølging fosterbarn og fosterhjem får, og hvordan oppfølgingsbesøk gjennomføres. Vi finner også at barn og unge for ofte ikke er godt nok utredet i forkant av fosterhjemsplasseringer, blant annet innenfor områder som psykisk og somatisk helse. Det foreligger heller ikke oppdaterte nasjonale, faglige retningslinjer verken når det gjelder oppfølging av fosterhjem eller kartlegging av barn og unge som plasseres.

Basert på våre egne funn i intervjuer, spørreundersøkelse og litteraturstudie, har vi utarbeidet en forenklet modell med tolv oppfølgingspunkter for fosterbarn og fosterhjem.  På tross for et bredt og grundig litteratursøk fant vi ikke noen bidrag som klart skisserte en modell for oppfølging. Vår skisse til oppfølgingsverktøy må derfor karakteriseres som nybrottsarbeid.

Rapport om uønsket oppsplitting av søskenflokker og ulike utfordringer og muligheter ved å plassere søsken sammen: En omfattende litteraturgjennomgang gir et sjeldent entydig bilde av at hovedregelen er at søsken bør søkes plassert sammen, dersom særlige grunner ikke taler imot det. Likevel blir søskenflokker i stor grad splittet. Resultatene fra en spørreundersøkelse viser at mangelen på fosterhjem som kan ta imot søsken er en hovedutfordring. Majoriteten av respondentene fra spørreundersøkelsen har heller ikke egne rutiner for vurderinger ved søskenflokker. Vi har utviklet en oversikt som viser hvilke momenter som bør inngå i en modell for vurderinger ved mulige søskenplassering. En annen forutsetning for at barn skal få god omsorg og dekket sine behov gjennom en fosterhjemsplassering, er at fosterhjemmet er godt nok kartlagt og at fosterfamilien er i stand til å gi søsken god og forsvarlig omsorg.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo