skip to Main Content

Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter

Dagens takstbransje er ikke regulert. Det innebærer at personer uten formell byggfaglig kompetanse kan kalle seg «takstmann» eller «bygningssakkyndig», og utarbeide tilstandsrapporter. Det er i dag heller ikke regulerte innholdskrav til hva en tilstandsrapport skal omfatte, selv om det er utarbeidet flere standarder med formål om å bidra til enhetlig praksis. I samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et forslag til Forskrift til avhendingslova og endringer i avhendingslova (delen som omhandler tryggere bolighandel) på høring 10. februar 2020. Høringsinnspillene har utløst behov for en vurdering av kostnader ved å utarbeide godkjente tilstandsrapporter i dag og ved utvidede innholdskrav. Det er også behov for en vurdering av tilgangen til personer som lager rapporter til bruk ved omsetning av brukt bolig i dag og ved endrede kvalifikasjonskrav.

Basert på en vurdering av etterspørsel etter tilstandsrapporter og kapasiteten i markedet etter å utarbeide rapportene mener vi at etterspørselen i et femårsperspektiv dekkes med god margin hvis man stiller krav om svennebrev/mesterbrev og to års relevant praksis. Under antakelsen om at antall personer som kan utarbeide tilstandsrapporter holder seg relativt stabilt frem mot 2026, vil dekningsgraden ligge på mellom 67 og 92 prosent i månedene med flest omsetninger (mai/juni). I en situasjon med for lav kapasitet i markedet er det grunn til å tro at prisene vil øke og at det blir mer attraktivt å utarbeide tilstandsrapporter. Lav dekning og høyere priser gir også et incitament til etterutdanning og økt tilfang av personer med tilstrekkelig kompetanse (som i dag ikke utarbeider tilstandsrapporter), som motvirker prisøkningen. Sett i lys av utfordringen med å rekruttere kompetanse i distriktsområder, kan økte reisekostnader og høyere pris på tilstandsrapporter i distriktene bli en konsekvens.

Innholdskravene i forslaget til ny forskrift innebærer en gjennomsnittlig kostnad per tilstandsrapport på litt over 10 000 kroner per tilstandsrapport. Anslaget som varierer med boligtype og boligstørrelse inkluderer reisekostnader og merverdiavgift. Det tilsvarer en økning på om lag 15 prosent fra dagens prisnivå. I dialog med eksperter har vi kostnadsfestet utvidede innholdskrav som ble spilt inn i høringsrunden til å utgjøre mellom 700 og 4 100 kroner inkl. mva. for eneboliger, og mellom 400 og 2 600 kroner inkl. mva. for leiligheter. El-kontroll i tråd med NEK 405-20 vil koste cirka 2 700 kroner inkl. mva. for leiligheter og 3-4 000 kroner inkl. mva. for eneboliger. Det er usikkerhet forbundet med oppgitte prisanslag.

Her finner du KMD sin omtale av rapporten som også kan lastes ned direkte her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo