skip to Main Content

Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp

Menon Economics AS har på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført en analyse av utviklingen i statens utgifter til kapitlene 466 (særskilte straffesaksutgifter, herunder utgifter til forsvars- og bistandsadvokater) og 470 (fri rettshjelp) i statsbudsjettet. Bakgrunnen for analysen er at kostnadene til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter har økt kraftig over en lengre periode.

Menon har innhentet regnskapsdata fra Domstolene og saksinformasjon fra Lovisa, og analysert utgiftsveksten i begge kapitlene. Menon har i tillegg kartlagt mulige kostnadsdrivere gjennom intervjuer med sentrale aktører, samt gjennomført en teoribasert analyse av mulige insentivproblemer knyttet til regelverket. Tiltak som kan redusere kostnadene har blitt vurdert i en kostnad-virkningsanalyse der rettssikkerhetseffektene av eventuelle kostnadsreduksjoner vurderes.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo