skip to Main Content

Analyse av mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av korona

Menon Economics har på oppdrag for Viken fylkeskommune analysert mulighetsrommet for næringsutvikling i Viken samlet og for de tolv kommuneregionene i Viken i etterkant av koronakrisen. Mulighetsrommene er basert på analyse av dagens næringsliv i regionen, regionens konkurransefortrinn og barrierer, globale og regionale trender, samt dagens innovasjonsaktiviteter. I forbindelse med studien ble et stort antall bedrifter og regionale aktører intervjuet, samt en spørreundersøkelse ble sendt ut, for å kartlegge bedrifters aktivitet og innovasjon under og etter korona-pandemien.

De seks mulighetsrommene som er identifisert for å videreutvikle Vikens næringsliv er som følger:

  • Fornybarnæringen og innovasjon innen det grønne skiftet
  • Satsing på helseindustrien
  • Økt innovasjon innen digitalisering
  • Automatisering og robotisering av industrien
  • Utvikling av fylkets reiselivsnæring
  • Innovasjon og produktivitetsvekst innen skjermede næringer som handel samt bygg og anlegg

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo