skip to Main Content

34 kommuner har til sammen etablert om lag 2 500 km løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter

I 2015 vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som fra 19. juni samme år åpnet for at kommunene kan etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, forankret i egen kommunal forskrift om løypenettet i sin kommune. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre en løpende evaluering av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring gjennom perioden 2016 til 2020. Menon Economics har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) vurdert effekter av lovendringen. I vår kartlegging for 2020 finner vi at 34 kommuner samlet har etablert om lag 2 509 kilometer snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i tråd med de nye reglene. Det etablerte løypenettet sett i sammenheng med utvikling i registrerte snøskutere taler for at snøskuteraktiviteten har økt. Vi har ikke empirisk grunnlag til å vurdere nye reglenes effekt på næringsaktivitet og ulovlig kjøring.

Lenke til rapporten.

Ved spørsmål ta kontakt med Simen Pedersen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo