SISTE 10 PUBLIKASJONER

Økonomisk integrasjon i Norden og Baltikum

Målt i eksport er ingen av de nordiske land like godt integrert i NB8 som de baltiske. Samtidig har alle de baltiske land høyere eksportandeler til Norden enn hva de nordiske land har til Baltikum.

Den økonomiske integrasjonen mellom de skandinaviske land er sterkere enn med Norden som helhet. Dette vises ved at eksport, investeringer og innvandring er høy landene imellom. Derimot er andelen av eksport og investeringer fra de skandinaviske land til Baltikum begrenset.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Sveinung Fjose, Rune Nellemann, Anders Merckoll Helseth
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Sveinung Fjose, Rune Nellemann, Anders Merckoll Helseth

Last ned:

Evaluering av E6 Østfold

Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2001 til 2008 og bestod av en utvidelse av eksisterende veg til firefelts motorveg med midtdeler. Prosjektet har redusert antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse kraftig, samt økt fremkommeligheten på vegen. Samlet kostnad ble på 5 660 millioner kroner (2015-kroner).

I evalueringen ser vi blant annet nærmere på hvorfor sluttkostnaden for Halmstad-Åsgård ble 39 prosent lavere enn styringsrammen. Vi vurderer også om den samlede utbyggingen av E6 i Østfold kunne blitt gjennomført mer kostnadseffektivt eller raskere, for eksempel med en annen organisering av delprosjekter og parseller.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Ragnhild Sjoner Syrstad, Aase Rangnes Seeberg, Magnus Gulbrandsen, Morten Welde
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Ragnhild Sjoner Syrstad, Aase Rangnes Seeberg, Magnus Gulbrandsen, Morten Welde

Last ned:

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmåling i Norge

Menon har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike måter å organisere eiendomsoppmåling på. I dag har kommunene enerett på å gjennomføre tjenesten og problemstillingen er om tjenesten er så desentralisert at gjennomføringen blir lite effektiv sammenlignet med alternative organiseringsformer. De ulike alternativene innebærer tap av, og realisering av nye, synergier. Dette kan gi seg utslag i kostnadsbesparelser eller kvalitetsforskjeller. Basert på en totalvurdering, konkluderer vår analyse med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å organisere eiendomsoppmåling i Norge som en profesjonsregulert tjenesteytende næring, med matrikkelføring samlet hos Kartverket.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Lars Stemland Eide, Magnus Gulbrandsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Lars Stemland Eide, Magnus Gulbrandsen

Last ned:

Tilpasset konseptvalgutredning – Ocean Space Centre

Menon Economics har i samarbeid med DNV GL på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet rapporten «Tilpasset konseptvalgutredning (KVU) Ocean Space Centre».

Utredningen vurderer alternative tiltak for videreutvikling av laboratorier og andre verktøy ved Marinteknisk senter (MTS) i Trondheim.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Caroline Wang Gierloff, Leo A. Grünfeld, Heidi Ulstein, Janne Hougen, Sophie Davidsson
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Caroline Wang Gierloff, Leo A. Grünfeld, Heidi Ulstein, Janne Hougen, Sophie Davidsson

Last ned:

Ny havnestruktur i Longyearbyen

Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Oppdraget har vært å utrede forskjellige løsninger for havneinfrastrukturen i Longyearbyen og er gjennomført etter metode for konseptvalgutredninger (KVU). Utredningen har både vurdert de konseptene som er foreslått av Longyearbyen lokalstyre, og utredet andre aktuelle konsepter. Arbeidsprosessen og resultatene fra utredningen er dokumentert i følgende rapport strukturert etter kapittelinndelingen slik den er presisert i Finansdepartementets rammeavtale for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Menon Economics, DNV GL, Dr. Techn. Olav Olsen og SINTEF Nord har bistått Kystverket med gjennomføringen av utredningen.

Språk: Norwegian | År: 2016
Forfatter:
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2016

Forfatter:

Last ned:

Lokale ringvirkninger av prioriterte næringer

Menon har gjennomført en analyse av lokale ringvirkninger av seks næringer i VHALD-regionen på Midt-Helgeland. VHALD-regionen representerer kommunene Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Vi finner at næringene fiskeri og havbruk, petromaritim næring, prosessindustri, reiseliv og kultur, kunnskapsbaserte tjenester og landbruk/næringsmiddelindustri står for om lag 3900 arbeidsplasser i regionen. Ytterligere 2400 arbeidsplasser skapes nasjonalt som følge av næringenes innkjøp fra leverandører.

Språk: Norwegian | År: 2016
Forfatter: Anne Espelien, Siri Voll Dombu
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2016

Forfatter:

Anne Espelien, Siri Voll Dombu

Last ned:

Beregning av produktivitetseffekter

Netto ringvirkninger av fem vegutbygginger

For å bedre Nye Veiers beslutningsgrunnlag for prioritering av utbyggingsrekkefølge, har Menon gjennomført en estimering av agglomerasjonsvirkninger.
Vi estimerer hvordan reisetidsreduksjonene vil føre til økt produktivitet, gjennom at arbeidsmarkedene i kommunene blir tettere knyttet sammen. Utbyggingene som fører til størst reisetidsbesparelser for flest mennesker vil utløse de største produktivitetseffektene. Disse produktivitetsgevinstene vil gi utslag i økonomien i form av høyere BNP, både gjennom en direkte effekt og ved at man får et høyere BNP-nivå å vokse videre på i årene etter ferdigstillelse. Ved å legge inn produktivitetseffekten i vår regionale likevektsmodell NOREG beregner vi den samlede effekten av økt produktivitet på BNP over tid.

Språk: Norwegian | År: 2016
Forfatter: Heidi Ulstein, Caroline Wang Gierloff, Peter Aalen, Anders Merckoll Helseth, Jens Fredrik Skogstrøm
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2016

Forfatter:

Heidi Ulstein, Caroline Wang Gierloff, Peter Aalen, Anders Merckoll Helseth, Jens Fredrik Skogstrøm

Last ned:

Forundersøkelse for metoder for kartlegging av økonomiske effekter og ringvirkninger av kulturminner

I dette prosjektet kartlegger Menon muligheter for verdsetting av ikke-prissatte effekter av kulturminner. Hensikten er å komme opp med et rammeverk for hvordan man kan inkludere direkte betalingsvilje, økonomisk verdiskaping og ringvirkninger for å gi en god vurdering av de økonomiske effektene et tiltak har. En slik verdsetting kan bidra til heving av kvaliteten på samfunnsøkonomiske analyser der ett eller flere tiltak påvirker kulturhistoriske verdier.

Språk: Norwegian | År: 2016
Forfatter: Caroline Wang Gierloff, Endre Kildal Iversen, Siri Voll Dombu, Heidi Ulstein
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2016

Forfatter:

Caroline Wang Gierloff, Endre Kildal Iversen, Siri Voll Dombu, Heidi Ulstein

Last ned:

Økonomiske konsekvenser dersom Vinmonopolet tar over taxfreesalg av alkohol på flyplasser i Norge

Menon har vurdert de økonomiske konsekvensene for Vinmonopolet, dersom de tar over taxfree-salget av vin og sprit på flyplasser.

For at Vinmonopolet ikke skal tape økonomisk på å ta over taxfree-omsetningen av vin og sprit på norske flyplasser må prisene anslagsvis settes opp med 25 prosent. En slik prisøkning vil medføre at vin på taxfree vil koste det samme som vin på Vinmonopolet. For sprit vil prisene fortsatt være lavere på taxfree, men forskjellen vil reduseres betydelig. I praksis ville dette i så fall bety en avvikling av taxfree-ordningen.

Språk: Norwegian | År: 2016
Forfatter: Erland Skogli, Leo A. Grünfeld, Sveinung Fjose, Torbjørn Bull Jenssen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2016

Forfatter:

Erland Skogli, Leo A. Grünfeld, Sveinung Fjose, Torbjørn Bull Jenssen

Last ned:

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA og analyseselskapet Opinion gjennomført en kartlegging av omfanget av såkalte «konkurransebegrensende avtaler» (først og fremst konkurranseklausuler i arbeidsavtaler) i Norge.

Undersøkelsen viser at 19 prosent av norske virksomheter hadde konkurransebegrensende avtaler i en eller flere av arbeidskontraktene med sine ansatte før 1. januar 2016. 14 % hadde konkurranseklausuler, 9 prosent hadde kundeklausuler og 4 prosent hadde rekrutteringsklausuler.
Undersøkelsen viser at konkurransebegrensende avtaler benyttes innenfor alle bransjer. En lovendring 1. januar 2016 (arbeidsmiljøloven) endrer rammene for hvordan konkurransebegrensende avtaler kan og skal benyttes. Det kan ta noe tid før arbeidsgivere tilpasser praksis til de nye reglene: 29 prosent av virksomheter i Norge hadde per mars 2016 (tidspunkt for vår undersøkelse) fått med seg at det har skjedd en regelendring fra 1. januar 2016. Bare 18 prosent av disse igjen har gjort endringer i sin praksis vedrørende konkurransebegrensende avtaler.

 

Språk: Norwegian | År: 2016
Forfatter: Erland Skogli, Ida Amble Ruge, Alex Borch
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2016

Forfatter:

Erland Skogli, Ida Amble Ruge, Alex Borch

Last ned: