SISTE 10 PUBLIKASJONER

Evaluering av DEMO 2000

Menon har på oppdrag fra forskningsrådet evaluert DEMO 2000. DEMO 2000 er et teknologiprogram med formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel, men som også kan bidra til økt teknologieksport fra Norge. Evalueringen viser at programmet har en høy nytteverdi, god måloppnåelse, og bidrar til å øke teknologiutviklingen på norsk sokkel. Våre undersøkelser viser at DEMO 2000 oppnår store effekter med relativt små midler. Dette skjer blant annet gjennom betydelige kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger, utvidede nasjonale og internasjonale markeder for norske leverandører, samt sikring av arbeidsplasser i industrien. I tillegg viser evalueringen at DEMO 2000 bidrar til å bedre samarbeidet i næringen, og tilrettelegger for at flere aktører kommer inn på markedet. DEMO 2000s effekt på sikkerhet og utslipp er på sin side moderat, og har potensial for å bedres.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Sveinung Fjose, Håvard Baustad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Sveinung Fjose, Håvard Baustad

Last ned:

The value of the health industry – executive summary

This report aims to describe the scope of the health industry, its development and its contribution to Norwegian society. The report therefore extends across a wide range of themes. We calculate the health industry’s value creation, revenue, job creation, productivity and profitability. We measure total research and innovation results in the health industry and we uncover entrepreneurial companies’ capital requirements, the health industry’s growth bottlenecks and internationalization. We furthermore measure the health industry’s exports and the benefits the health industry creates for society.

The main findings are:
1. High growth in all parts of the private health industry
2. R&D spending increased by 25% to more than 2.25 BNOK in 2016
3. Private health industry exports reached 21.5 BNOK in 2016
4. Strong growth in innovation – lack of risk-willing capital acts as a barrier
5. Large potential society-wide gains from innovation in the private health industry – requires hospitals and municipalities to adopt new solutions and technologies

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Rune Nellemann, Erik W. Jakobsen, Lisbeth Iversen Flateland
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Rune Nellemann, Erik W. Jakobsen, Lisbeth Iversen Flateland

Last ned:

Verdien av kliniske studier i Norge

På oppdrag av Legemiddelindustrien (LMI) har Menon gjort en analyse av verdien av at det gjennomføres industrifinansierte kliniske studier ved norske behandlingsinstitusjoner. Rapporten avdekker betydelige verdier som følge av dette gjennom fem hovedkanaler:

• Økt behandlingskvalitet
• Økt kapasitet i helsevesenet
• Mer forskning
• Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping
• Besparelser for det offentlige.

Rapporten vil lanseres i sin helhet på Menon og LMI sine hjemmesider i løpet av kort tid.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erland Skogli, Marcus Gjems Theie
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erland Skogli, Marcus Gjems Theie

Last ned:

Den tette byens verdi

På oppdrag for DOGA har Menon Economics gjennomført en litteratur- og metodestudie av den samfunnsøkonomiske verdien av byfortetting.

For å identifisere hvilke samfunnsøkonomiske virkninger byfortetting kan ha, har vi hovedsakelig tatt for oss Sosiale verdier (eksempelvis verdien av de helsemessige effektene av å bruke mindre bil, økt trivsel og mindre ensomhet, bedre inkludering og integrering, verdien av kulturhistorie mm.), Miljøøkonomiske verdier (eksempelvis verdien av de miljømessige besparelsene av å bruke mindre bil, ikke å bygge nytt, ikke benytte dyrket mark ved utbygging utenfor byen, bevaring av naturmangfold mm.) Økonomiske verdier (eksempelvis de økonomiske gevinstene av å bevare eksisterende handel og arbeidsplasser, klyngeeffekter, turisme mm. Produktivitet- og effektivitetsgevinster hører med her).

For å forbedre dette kunnskapsgrunnlaget har formålet med dette prosjektet vært å:
• Gjennomføre en forskningsbasert litteraturstudie over hva som finnes av verdsettingsstudier av byfortetting og elementer av byfortetting og byliv
• Oppsummere resultater om hvilke goder som er verdsatt, og hvilke verdier som er funnet for disse godene og tjenestene, og vurdere om disse kan overføres til andre sammenhenger (ved hjelp av verdioverføringsmetoder)
• Vurdere og gi en anbefaling om hvilke metoder som synes best egnet for verdsetting av denne typen goder.

Rapporten presenteres på Arendalsuka tirsdag 15.08. klokken 12.00.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Kristin Magnussen, Caroline Wang Gierloff, Aase Rangnes Seeberg, Ståle Navrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Kristin Magnussen, Caroline Wang Gierloff, Aase Rangnes Seeberg, Ståle Navrud

Last ned:

Kommune-NM 2017

Kommune-NM er en rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, utarbeidet for NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Sola kommune kommer samlet sett best ut, fulgt av Bærum og Oslo. Kommunene som rangeres høyest følger et mønster over Østlandsområdet fra Eidsvoll til Kongsberg i vest og Råde i sør, og videre rundt kysten, langs Vestlandet og opp til Sunnfjord. I tillegg kommer bykommuner på Østlandet, enkelte kraft- og reiselivskommuner, og kommuner i tilknytning til de større byene nordover kysten. Mange små kommuner langs fjellområdene i Sør-Norge og i Nord-Norge har gått mye fram siden 2011.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen, Simen Pedersen, Siri Voll Dombu
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen, Simen Pedersen, Siri Voll Dombu

Last ned:

Utredning av utbygging av gondolbane i Åndalsnes

På oppdrag for Rauma kommune har Menon i samarbeid med ÅF Engineering utredet hvorvidt en gondolbane fra Åndalsnes sentrum til Nesaksla på Romsdalseggen er realistisk. En gondolbane vil koste et sted mellom 130 og 160 millioner kroner å bygge, der prisen inkluderer et publikumsbygg på toppen. Utredningen viser at en slik utbygging kan bli bedriftsøkonomisk lønnsom gitt en billettpris på 275 kroner tur-retur og mellom 130 000 og 135 000 solgte billetter ila året, og en privat kapitalkostnad på 10 prosent. Hovedgrunnen til at det kan være lønnsomt er at det allerede er over 900 000 turister i kommunen hvert år, og mange av disse etterspør tilrettelagte opplevelser. En gondolbane kan bidra til at flere av turistene stopper opp, og bruker lengre tid og mer penger i Rauma. Nesaksla har i senere tid blitt bygget ut med utsiktspunkter og Via Ferrata i tillegg til at det er endepunkt for turen over Romsdalseggen, og en gondolbane vil være et komplementært produkt.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein, Harald Hole
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein, Harald Hole

Last ned:

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Rondane og Varanger. Formålet med oppdraget har vært å undersøke om strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt, og utvikle metode for effektmåling av turistveger. Vår regnskapsanalyse finner at reiselivsbedrifter langs turistvegene har hatt en merkbart sterkere verdiskapingsutvikling enn sammenlignbare referansegrupper etter åpning av turistvegstrekningenes viktigste attraksjoner. Det er blitt gjennomført over 40 intervju lokalt i forbindelse med prosjektet. Det samlede budskapet fra intervjuene underbygger Menons funn av at de nasjonale turistvegene har hatt en positiv effekt på lokal reiselivsnæring langs begge veiene. Menon finner imidlertid ikke effekt på verdiskaping innen lokale handelsbedrifter langs av de nasjonale turistvegene.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anders Merckoll Helseth, Endre Kildal Iversen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anders Merckoll Helseth, Endre Kildal Iversen

Last ned:

En internasjonal sammenligning av finansiell teknologi

Menon har på oppdrag fra Sparebank Vest utarbeidet en analyse om status og potensial for finansiell teknologi i Norge. I rapporten finner vi at:

  • Potensialet for verdiskaping og eksport knyttet til utvikling av ny finansiell teknologi (FinTech) er enormt
  • Den norske finanssektoren har lang erfaring som kjøper og utvikler av digitale løsninger
  • Norske myndigheter er i ferd med å utvikle en regulatorisk lekegrind (regulatory sandbox) for å stimulere til mer FinTech
  • Norge er spesielt godt rustet til å utvikle sterke FinTech-miljøer som kan utnytte dette potensialet og vi har et finansielt system blant de beste i verden. Vi er også blant de mest digitaliserte og teknologisk avanserte landene i verden
  • Bergen har et godt utgangspunkt for å danne en egen FinTech-klynge, og er allerede i gang med arbeidet. Der er det sterke lokale aktører innen finans, teknologi og forskning
Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Torbjørn Bull Jenssen, Kaja Høiseth-Gilje, Sveinung Fjose
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Torbjørn Bull Jenssen, Kaja Høiseth-Gilje, Sveinung Fjose

Last ned:

Kulturminnefondets samfunnsnytte

På oppdrag fra Kulturminnefondet har Menon kartlagt fondets samfunnsnytte, med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode.

Vi finner at Kulturminnefondets tilskuddsordning bidrar med betydelig samfunnsnytte. Deres tilskuddsmidler utløser stor privat innsats og tilskudd fra andre. Vår analyse viser at det er behov for en tilskuddsordning som Kulturminnefondet for å sikre bevaring av kulturminner.

Analysen viser at Kulturminnefondet bidrar til at det utløses stor privat innsats i bevaringsarbeidet. Siden starten i 2003 har Kulturminnefondets tilskudd på 570 millioner ført til en privat innsats på nærmere 2 milliarder i bevaringsarbeidet. Det vil si at en krone i tilskudd fra Kulturminnefondet fører til at det brukes 3,50 kroner på bevaringsprosjektet. En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, endres fra å ikke være i bruk, til å bli brukt av eieren som bolig eller næringsvirksomhet som servering- og overnattingssted etter restaurering. Dette fører til en bruksendring som øker kulturminnets samfunnsnytte ved at flere tar det i bruk og får glede av at det blir tilgjengelig for flere. I tillegg bidrar Kulturminnefondets aktivitet til faglig støtte og informasjon som fører til økt samfunnsnytte ved at kulturminnet settes i stand på en tradisjonsriktig måte og dermed hever kvaliteten på kulturminnet og ivaretar tradisjonshåndverket.

Mer om Kulturminnefondet kan leses på www.Kulturminnefondet.no

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Kristin Magnussen, Caroline Wang Gierloff, Endre Kildal Iversen, Siri Voll Dombu, Ståle Navrud, Karin Ibenholt
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Kristin Magnussen, Caroline Wang Gierloff, Endre Kildal Iversen, Siri Voll Dombu, Ståle Navrud, Karin Ibenholt

Last ned:

Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge

Datasenterindustrien er en raskt voksende næring internasjonalt. I motsetning til våre naboland, har ikke Norge – så langt – klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer.
Menon Economics har i denne rapporten kartlagt gevinstene knyttet til etableringen av et «Hyperscale» datasenter i Norge.

Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk

Energi Norge, Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere (Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS og Greater Stavanger) står bak initiativet

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Caroline Wang Gierloff, Lars Stemland Eide
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Caroline Wang Gierloff, Lars Stemland Eide

Last ned: