SISTE 10 PUBLIKASJONER

Innovasjon i offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I denne rapporten utarbeider vi en guide for hvordan man priser innovasjonsrisiko i en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse. Rapporten er skrevet på oppdrag for KS.
Innovasjon handler i stor grad om usikkerhet og verdsettingen av innovasjon før man setter prosjektet i gang må derfor vurdere usikkerheten eksplisitt. Studien gir i tillegg en oversikt over litteratur om effekter av innovasjon i offentlig sektor, og presenterer en ny økonometrisk analyse av innovasjonseffekter i offentlig sektor i europeiske land. Høyere satsning på nye og forbedrede tjenester synes å gå hånd i hånd med opplevd tjenestekvalitet i påfølgende år.

Rapporten presiserer at nyskaping og høyere produktivitet i offentlig sektor krever at de ansatte inntar en aktiv innoverende holdning. Gjennom å stimulere til at man kontinuerlig driver med små innovative prosjekter i offentlig sektor vil evnen til å lære og viljen til å spre innsikt til andre øke.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Torbjørn Bull Jenssen, Per Botolf Maurseth, Markus Bugge
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Torbjørn Bull Jenssen, Per Botolf Maurseth, Markus Bugge

Last ned:

Key players and suppliers for smart communities

On behalf of Innovation Norway, Menon Economics has charted suppliers and value chains that are of key importance in realizing smart communities. Access to and increased capacity to network services in combination with technology has provided new opportunities for the creation of effective systems that combine data from different sources to deliver better services and goods.

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad

Last ned:

Sentrale aktører og leverandører innenfor området smarte samfunn

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics kartlagt leverandører og verdikjeder som er viktige for å realisere smarte samfunn. Kombinasjonen av teknologi og digitale tjenester har bidratt til fremveksten av smarte samfunn, der effektive systemer kombinerer data og informasjon fra ulike kilder og gir en mulighet til å bruke samfunnet og de ressursene som finnes på en smartere måte.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad

Last ned:

Infrastruktur for testing, pilotering, visualisering og simulering

Menon Economics har på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en kartlegging av infrastruktur for testing, pilotering, visualisering og simulering i Norge.

Næringslivet har uttrykt et økende behov for å teste, simulere og visualisere ny teknologi, nye produkter og løsninger. Både næringslivsaktører og offentlige virkemiddelaktører peker på at behov for tilgang til fysisk infrastruktur for gjennomføring av denne type aktiviteter er av stor betydning for konkurransekraften i norsk næringsliv, og at tilbudet i Norge på dette området er lite. En oversikt over hvilke anlegg og fasiliteter som eksisterer vil gi departementet et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt det er et reelt behov for offentlige støtteordninger på dette området.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Anders Myklebust, Siri Voll Dombu
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Anders Myklebust, Siri Voll Dombu

Last ned:

Produktivitetsgevinster av ny E39 mellom Molde og Ålesund

Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Ålesund og Molde vil senke reisetiden fra om lag to til en time. I en ny analyse peker Menon Economics på at utbyggingen kan utløse betydelige produktivitetsforbedringer. I rapporten anslås dette å gi en verdiskapingsgevinst på mellom 16 og 37 milliarder kroner over den nye veiens første 40 år. Hele 42 prosent av gevinsten tilfaller andre deler av landet enn Møre og Romsdal. Analysen er utarbeidet på oppdrag for Møreaksen AS.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Peter Aalen, Tori Haukland Løge
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Heidi Ulstein, Peter Aalen, Tori Haukland Løge

Last ned:

Bruker vi for mye på helse?

På oppdrag for Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund har Menon utført en analyse av de offentlige helseutgiftene. Rapporten vurderer på utviklingen i bevilgningene til helsesektoren de siste ti årene i lys av bevilgningen til andre sektorer, samt helsebudsjettene i andre land. I tillegg ser rapporten på utfordringene som helsevesenet står ovenfor i årene fremover og hvordan disse kan løses.  

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Torbjørn Bull Jenssen, Lars Hallvard Lind, Rune Nellemann
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Torbjørn Bull Jenssen, Lars Hallvard Lind, Rune Nellemann

Last ned:

Trade and investments barriers in Argentina

Upon request by the Norwegian Foreign Ministry and the Royal Embassy of Norway in Buenos Aires, Menon Economics has conducted an analysis of trade and investment barriers facing Norwegian and other foreign firms operating in Argentina. Overall, the study finds that the country’s change in political direction and the ongoing reforms have generated a new sense of optimism in the business community. An overwhelming majority of respondents regarded labor regulations and standoffs between unions and employers as the most problematic factor for business operations. Other main barriers include time-consuming and costly administrative requirements for starting a business and paying taxes. Among the non-regulatory barriers, respondents rated corruption, inflation, and political risks as their main concerns.

På oppdrag for Utenriksdepartementet og den Norske Ambassaden i Argentina har Menon utført en analyse av handels- og investeringsklimaet i Argentina. Studien finner at landets nye politiske kurs og pågående økonomiske reformer har resultert i en ny optimisme blant utenlandske investorer. En majoritet av de spurte selskapene anså at reguleringer på arbeidsmarkedet og konflikter med fagforeninger er den viktigste hindringen for forretningsvirksomhet på det Argentinske markedet. Andre viktige hindringer inkluderer tids- og resurskrevende administrative prosedyrer, korrupsjon, inflasjon og politisk risiko.

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Elin Bergman, Sveinung Fjose, Mona Elisabeth Brøther
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Elin Bergman, Sveinung Fjose, Mona Elisabeth Brøther

Last ned:

En fremtidig mester – Evaluering av mesterbrevordningen

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics evaluert mesterbrevordningen. Mesterbrevordningen har ikke blitt evaluert siden den ble innført i 1987. Målet med oppdraget har derfor ikke bare vært å evaluere måloppnåelsen til ordningen, men å gi innspill til nødvendige endringer for at ordningen skal møte dagens marked. Evalueringen er basert på OECDs evalueringsmodell. Mesterbrevordningen omfatter syv faggrupper og over 70 fag. En like viktig del som å evaluere måloppnåelse har vært å gi departementet anbefalinger for videre utforming av ordningen.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Kaja Høiseth-Gilje, Anders Merckoll Helseth, Anders Myklebust
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Kaja Høiseth-Gilje, Anders Merckoll Helseth, Anders Myklebust

Last ned:

Sluttevaluering regional delplan reiseliv «Først mot fremtiden»

På oppdrag for Buskerud Fylkeskommune har Menon evaluert effekter av en egen regional delplan for reiseliv som har vært gjeldene i perioden 2010-2016. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom fylkeskommunen, næringen og virkemiddelapparatet, og har medført ekstraordinære ressurser fordelt på de overordnede satsingsområdene bærekraft, destinasjonsutvikling, marked og kompetanse. Basert på regional statistikk, dokumentstudier og intervjuer med interessenter i fylket vurderer vi relevans og effekt av de ulike tiltakene som er satt i gang. Evalueringen viser at tiltakene i stor grad har vært relevante idet interessentene oppgir at planen har støttet opp under viktige utfordringer i reiselivet i Buskerud og vært et godt oppslags- og styringsverktøy i utviklingen av reiselivsnæringen. Det er også positive statistiske resultater innen flere av planens satsningsområder, men det er vanskelig å trekke klare paralleller mellom planens handlinger og disse resultatene. Unntaket er bærekraftsertifisering der Menon mener planen har hatt stor påvirkning på utviklingen som har skjedd. Næringen oppgir også at markedstiltakene har bidratt svært positivt, selv om man ikke har nådd besøksmålene. En svakhet ved planen er at den ikke har vært tydelig nok i tildeling av oppgaver og ansvarsområder, noe som har ført til at flere parter ikke har tatt det ansvaret som er tildelt. I den fremtidige organisering av reiselivet vil det være nyttig å fortsatt involvere næringen sterkt og organisere innspillene regionvis, idet Buskerud har svært varierte reiselivsdestinasjoner med ulike behov.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Eirik Handegård Dyrstad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Eirik Handegård Dyrstad

Last ned:

Eierskap og verdiskaping i sjømatnæringen i nord.

Sammen med Salt Lofoten og Nofima har Menon utarbeidet en analyse av lønnsomhet og vekst i sjømatnæringen i Nord-Norge. Vi ser nærmere på hvordan eierstrukturen har endret seg de senere årene og hvilken rolle kapital og investeringer spiller i næringen.

Fiske og oppdrett blir raskt mer kapitalintensivt, samtidig går stadig mer av verdiskapingen til å dekke eiernes investeringer, mens en mindre andel går til de ansatte. En del av eierskapet innen oppdrett er gradvis flyttet sørover, mens eierskapet til kyst og havfiske i hovedsak har blitt værende i landsdelen. I alle deler av næringen har eierskapet samlet seg på færre hender og blitt mer geografisk konsentrert. Disse endringene vil kunne påvirke fordelingen av den fremtidige verdiskapingen i nord.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Hilde Rødås Johnsen, SALT, Audun Iversen , Nofima
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Hilde Rødås Johnsen, SALT, Audun Iversen , Nofima

Last ned: