SISTE 10 PUBLIKASJONER

Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge

Datasenterindustrien er en raskt voksende næring internasjonalt. I motsetning til våre naboland, har ikke Norge – så langt – klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer.
Menon Economics har i denne rapporten kartlagt gevinstene knyttet til etableringen av et «Hyperscale» datasenter i Norge.

Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk

Energi Norge, Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere (Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS og Greater Stavanger) står bak initiativet

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Caroline Wang Gierloff, Lars Stemland Eide
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Caroline Wang Gierloff, Lars Stemland Eide

Last ned:

Verdien av norske tiltak for tryggere mat

Rapporten tar for seg to konkrete tiltak i landbruket som sikrer trygg mat: Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling og tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin. I begge tilfeller vurderer vi de samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkningene disse tiltakene har i befolkningen.
Den førstnevnte studien påviser betydelige netto nytteverdier for samfunnet av handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling. I 2016 var den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av handlingsplanen mot Campylobacter på drøyt 695 millioner kroner per år. Kostnadene utgjorde kun i overkant av 6 millioner kroner, mens nytten av folkehelseeffekten var på over 701 millioner kroner. Over de neste 40 årene kan lønnsomheten i nåverdi samlet ligge rundt 20 milliarder kroner.

Rapporten er finansiert med midler fra Forskningsmidlene for Jordbruk og Matindustri og Norsk Landbrukssamvirke.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus Gjems Theie
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus Gjems Theie

Last ned:

Verdien av landbrukets forsyningsevne: En samfunnsøkonomisk analyse

Rapporten vurderer i hvilken grad landbruket, slik det er organisert i dag, bidrar med å skape nytte for samfunnet i form av å sikre forsyning av mat i fremtiden. Tidligere studier av forsyningssikkerheten i Norge har primært vurdert dette i lys av relativt lave risikoer og potensielle forsyningskriser med kort varighet. Ingen av analysene forsøker å verdsette forsyningssikkerhet i form av samfunnsøkonomiske verdier.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen

Last ned:

Konsekvenser av å flytte ansvaret for hjelpemidler i bolig

I februar 2017 ble rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring» fremlagt av Hjelpemiddelutvalget. Utvalget så på mulige endringer i dagens hjelpemiddelformidling, for å være bedre rustet til fremtidige utviklingstrekk i økonomien.

Et flertall i Hjelpemiddelutvalget foreslo i å overføre ansvaret for hjelpemidler som sikrer adkomst til bolig og hjelpemidler som krever fastmontering i bolig fra Folketrygden og Hjelpemiddelsentralen til Husbanken og kommunene. Utvalgets målsetning med dette er å øke insentivene i kommunene til å implementere mer varige løsninger fremfor bruk av midlertidige hjelpemidler.

Menon har på oppdrag av Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av dette forslaget, for å belyse konsekvensene for bruker og pårørende, og andre aktører i hjelpemiddelformidlingen. I tillegg har Stiftelsen Sophies Minde bidratt med finansieringen av prosjektet.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Simen Pedersen, Ida Amble Ruge, Marcus Gjems Theie
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Simen Pedersen, Ida Amble Ruge, Marcus Gjems Theie

Last ned:

Maritim verdiskapingsbok for 2017

Maritim Verdiskapingsbok for 2017 ble presenterte på Haugesundskonferansen allerede i februar 2017, men er nå tilgjengelig i en digital utgave. Rapporten viser en næring som er sterkt preget av nedgangen i olje- og gassnæringen.
Fra 2005 til 2014 hadde antall ansatte i næringen økt med 30.000 ansatte. I 2015 alene forsvant derimot over 10.000 ansatte fra næringen – nesten 10 prosent av de sysselsatte. Verdiskaping og omsetningen synker også kraftig, mens lønnsomheten faller og er negativ for første gang på 20 år. Næringen er dermed hardere truffet nå enn under finanskrisen i 2007/2008. Samtidig er næringen i sterk omstilling. Et av områdene hvor dette kommer klarest til syne er gjennom verftenes ordrebøker. Mens de nærmest var utelukkende orientert mot skip til bruk i olje og gassnæringen for to år siden, er i dag nesten alle nye ordre rettet inn mot andre havromsapplikasjoner som cruise, ferger, fiskeri og sjømat. På tross av nedgangen i viktige markeder har næringen historisk sett viset en enorm omstillingsevne. Forhåpentligvis vil næringen komme ut av denne omstillingsperioden og oppleve ny vekst igjen.

Dersom du har spørsmål eller kommentar kontakt gjerne Christian Svane Mellbye eller Erik W. Jakobsen.

 

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye

Last ned:

Helsenæringens verdi

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport bygger på fjorårets, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag. Samtidig bestreber vi å løfte blikket for å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Erland Skogli, Lisbeth Iversen Flateland, Marcus Gjems Theie, Elin Bergman, Rune Nellemann
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Erland Skogli, Lisbeth Iversen Flateland, Marcus Gjems Theie, Elin Bergman, Rune Nellemann

Last ned:

Gir kostnadskutt lavere sikkerhet på norsk sokkel?

I denne rapporten stiller vi spørsmålet om kostnadskutt på norsk sokkel øker sannsynligheten for arbeidsulykker. For å undersøke dette har vi:
• Gjennomgått Petroleumstilsynets hendelsesrapporter i perioden 2007-2017
• Analysert hvor i virksomheten på norsk sokkel de største kostnadskuttene har kommet, og vurdert sannsynligheten for at disse kuttene kan bidra til lavere sikkerhet
• Analysert arbeidsulykkesfrekvens i etterkant av tidligere kostnadskutt
• Analysert potensialet for produktivitetsdrevet kostnadsreduksjon i olje- og gassnæringen
• Innhentet internasjonale data om sammenhengen mellom kostnadskutt og sikkerhet i andre næringer

Analysene viser at det er begrenset sammenheng mellom kostnadskutt og sikkerhetsnivå.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Hallvard Lind, Håvard Baustad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Hallvard Lind, Håvard Baustad

Last ned:

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Tullinløkka-området

Menon har i samarbeid med DNV GL og ÅF Advansia kvalitetssikret konseptvalgutredningen om framtidig bruk av statens eiendommer og bygningsmasse i Tullinløkka-området. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Kvalitetssikrer anbefaler, som KVUen, at nasjonalgalleribygningen underlegges en gjennomgående rehabilitering. Det er i denne vurderingen lagt vesentlig vekt på at bruken av bygningen skal understøtte dens historiske og kulturelle verdier. Kvalitetssikrer har ikke anbefalt bruker. Dette framstår som et politisk valg mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet. Det kan også tenkes delt bruk av bygget.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Kristoffer Midttømme, Magnus Gulbrandsen, Erling Svendby, Fredrik Einerkjær, Anders Magnus Løken, Olaf Melbø
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Kristoffer Midttømme, Magnus Gulbrandsen, Erling Svendby, Fredrik Einerkjær, Anders Magnus Løken, Olaf Melbø

Last ned:

Leading Maritime Capitals of the World 2017

This is the third edition of «The Leading Maritime Capitals», and the report was launched at Sea Asia in Singapore 25 April. This biennial report, benchmarks the 30 leading maritime city regions around the world in four maritime sectors: shipping, finance and law, technology, ports and logistics, together with an overall assessment of the cities’ attractiveness and competitiveness. Singapore is again rated as the leading maritime capital of the world, followed by Hamburg and Oslo. While the top three cities are the same as in the 2015-report, this does not imply that the power structure within the global maritime industry is unchanged. For instance, the increasing importance of China in the maritime industry is evident by the fact that Shanghai climbs from the fifth, to the fourth most important maritime capital. Hong Kong, on the other hand, is challenged as a maritime hub by other cities in the region.

 

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye, Eirik Handegård Dyrstad, M. Sharin Osman
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye, Eirik Handegård Dyrstad, M. Sharin Osman

Last ned:

Samfunnsøkonomisk analyse av norsk offentlig satsing på romvirksomhet

På oppdrag fra Nærings og fiskeridepartementet har Menon utført en samfunnsøkonomisk analyse av norsk offentlig satsing på romvirksomhet. Norge er en betydelig bruker av rombaserte tjenester fordi vi råder over store havområder med omfattende næringsvirksomhet, og vi har et stort behov for satellittbasert informasjon og kommunikasjon. Norge bevilger årlig rundt 1 milliard kroner til romvirksomhet, og omtrent 90 prosent av midlene går til felles europeiske satsinger gjennom European Space Agency (ESA) og EU.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Tori Haukland Løge, Anders Merckoll Helseth, Magne Aarset
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Tori Haukland Løge, Anders Merckoll Helseth, Magne Aarset

Last ned: