SISTE 10 PUBLIKASJONER

Helsenæringens verdi

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport bygger på fjorårets, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag. Samtidig bestreber vi å løfte blikket for å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Erland Skogli, Lisbeth Iversen Flateland, Marcus Gjems Theie, Elin Bergman, Rune Nellemann
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Erland Skogli, Lisbeth Iversen Flateland, Marcus Gjems Theie, Elin Bergman, Rune Nellemann

Last ned:

Gir kostnadskutt lavere sikkerhet på norsk sokkel?

I denne rapporten stiller vi spørsmålet om kostnadskutt på norsk sokkel øker sannsynligheten for arbeidsulykker. For å undersøke dette har vi:
• Gjennomgått Petroleumstilsynets hendelsesrapporter i perioden 2007-2017
• Analysert hvor i virksomheten på norsk sokkel de største kostnadskuttene har kommet, og vurdert sannsynligheten for at disse kuttene kan bidra til lavere sikkerhet
• Analysert arbeidsulykkesfrekvens i etterkant av tidligere kostnadskutt
• Analysert potensialet for produktivitetsdrevet kostnadsreduksjon i olje- og gassnæringen
• Innhentet internasjonale data om sammenhengen mellom kostnadskutt og sikkerhet i andre næringer

Analysene viser at det er begrenset sammenheng mellom kostnadskutt og sikkerhetsnivå.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Hallvard Lind, Håvard Baustad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Hallvard Lind, Håvard Baustad

Last ned:

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Tullinløkka-området

Menon har i samarbeid med DNV GL og ÅF Advansia kvalitetssikret konseptvalgutredningen om framtidig bruk av statens eiendommer og bygningsmasse i Tullinløkka-området. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Kvalitetssikrer anbefaler, som KVUen, at nasjonalgalleribygningen underlegges en gjennomgående rehabilitering. Det er i denne vurderingen lagt vesentlig vekt på at bruken av bygningen skal understøtte dens historiske og kulturelle verdier. Kvalitetssikrer har ikke anbefalt bruker. Dette framstår som et politisk valg mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet. Det kan også tenkes delt bruk av bygget.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Kristoffer Midttømme, Magnus Gulbrandsen, Erling Svendby, Fredrik Einerkjær, Anders Magnus Løken, Olaf Melbø
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Kristoffer Midttømme, Magnus Gulbrandsen, Erling Svendby, Fredrik Einerkjær, Anders Magnus Løken, Olaf Melbø

Last ned:

Leading Maritime Capitals of the World 2017

This is the third edition of «The Leading Maritime Capitals», and the report was launched at Sea Asia in Singapore 25 April. This biennial report, benchmarks the 30 leading maritime city regions around the world in four maritime sectors: shipping, finance and law, technology, ports and logistics, together with an overall assessment of the cities’ attractiveness and competitiveness. Singapore is again rated as the leading maritime capital of the world, followed by Hamburg and Oslo. While the top three cities are the same as in the 2015-report, this does not imply that the power structure within the global maritime industry is unchanged. For instance, the increasing importance of China in the maritime industry is evident by the fact that Shanghai climbs from the fifth, to the fourth most important maritime capital. Hong Kong, on the other hand, is challenged as a maritime hub by other cities in the region.

 

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye, Eirik Handegård Dyrstad, M. Sharin Osman
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye, Eirik Handegård Dyrstad, M. Sharin Osman

Last ned:

Samfunnsøkonomisk analyse av norsk offentlig satsing på romvirksomhet

På oppdrag fra Nærings og fiskeridepartementet har Menon utført en samfunnsøkonomisk analyse av norsk offentlig satsing på romvirksomhet. Norge er en betydelig bruker av rombaserte tjenester fordi vi råder over store havområder med omfattende næringsvirksomhet, og vi har et stort behov for satellittbasert informasjon og kommunikasjon. Norge bevilger årlig rundt 1 milliard kroner til romvirksomhet, og omtrent 90 prosent av midlene går til felles europeiske satsinger gjennom European Space Agency (ESA) og EU.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Tori Haukland Løge, Anders Merckoll Helseth, Magne Aarset
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Tori Haukland Løge, Anders Merckoll Helseth, Magne Aarset

Last ned:

Oppdaterte prognoser for investering- og gjeldsutvikling for norske kommuner fram mot 2040

Basert på vår makroøkonomiske aktivitetsmodell for norske kommuner – KOIN – har Menon på oppdrag for Kommunalbanken oppdatert prognoser for kommunal sektors investeringer, gjeld og gjeldsbetjeningskostnader fram mot 2040. Prognosene er oppdatert i tråd med framskrivningene for økonomiske vekst i Perspektivmeldingen (2017) og SSB (2016) sine siste befolkningsframskrivninger på kommunenivå.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Peter Aalen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Peter Aalen

Last ned:

KVU for elektronisk kommunikasjon i nordområdene

Menon har i samarbeid med DNV GL og Nexia Management Consulting gjennomført en konseptvalgsutredning for elektronisk kommunikasjon i nordområdene på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet. Utredningen vurderer flere konsepter for å løse kommunikasjonsutfordringene i nordområdene. Den ser på alt fra landbaserte løsninger med sendere utplassert langs kysten og på oljeplattformer, og satellitter som dekker norske havområder deler av døgnet, til kontinuerlig dekning av hele det arktiske området. Rapporten anbefaler å gå videre med alternativet som dekker hele det arktiske området. Denne løsningen vil gi bredbåndskommunikasjon i hele Arktis, og ikke bare i de norske eller europeiske områdene. Det er dyrere enn de andre alternativene, men tilfredsstiller både norske og utenlandske aktørers behov. Samtidig gir dette alternativet også større kommersielle muligheter og er samlet sett det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Magnus Gulbrandsen, Kaja Høiseth-Gilje, Anders Merckoll Helseth, Heidi Ulstein, Leo A. Grünfeld, Kay-Erik Stokke, Harald Wium Lie, Steinar Låg, Magnus Skinnemoen, Mikael Christiansson, Nicolay Tidemand
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Magnus Gulbrandsen, Kaja Høiseth-Gilje, Anders Merckoll Helseth, Heidi Ulstein, Leo A. Grünfeld, Kay-Erik Stokke, Harald Wium Lie, Steinar Låg, Magnus Skinnemoen, Mikael Christiansson, Nicolay Tidemand

Last ned:

Innovasjon i offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I denne rapporten utarbeider vi en guide for hvordan man priser innovasjonsrisiko i en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse. Rapporten er skrevet på oppdrag for KS.
Innovasjon handler i stor grad om usikkerhet og verdsettingen av innovasjon før man setter prosjektet i gang må derfor vurdere usikkerheten eksplisitt. Studien gir i tillegg en oversikt over litteratur om effekter av innovasjon i offentlig sektor, og presenterer en ny økonometrisk analyse av innovasjonseffekter i offentlig sektor i europeiske land. Høyere satsning på nye og forbedrede tjenester synes å gå hånd i hånd med opplevd tjenestekvalitet i påfølgende år.

Rapporten presiserer at nyskaping og høyere produktivitet i offentlig sektor krever at de ansatte inntar en aktiv innoverende holdning. Gjennom å stimulere til at man kontinuerlig driver med små innovative prosjekter i offentlig sektor vil evnen til å lære og viljen til å spre innsikt til andre øke.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Torbjørn Bull Jenssen, Per Botolf Maurseth, Markus Bugge
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Torbjørn Bull Jenssen, Per Botolf Maurseth, Markus Bugge

Last ned:

Key players and suppliers for smart communities

On behalf of Innovation Norway, Menon Economics has charted suppliers and value chains that are of key importance in realizing smart communities. Access to and increased capacity to network services in combination with technology has provided new opportunities for the creation of effective systems that combine data from different sources to deliver better services and goods.

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad

Last ned:

Sentrale aktører og leverandører innenfor området smarte samfunn

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics kartlagt leverandører og verdikjeder som er viktige for å realisere smarte samfunn. Kombinasjonen av teknologi og digitale tjenester har bidratt til fremveksten av smarte samfunn, der effektive systemer kombinerer data og informasjon fra ulike kilder og gir en mulighet til å bruke samfunnet og de ressursene som finnes på en smartere måte.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Eirik Handegård Dyrstad

Last ned: